Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах західного лісостепу україниСторінка16/204
Дата конвертації05.02.2019
Розмір4,88 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   204
Виклад основного матеріалу. Методика проведення досліду. Дослідження проводили в лабораторії агрохімії та аналітичних вимірювань Інституту овочівництва і баштанництва НААН впродовж 2010-2012 рр. на чорноземі типовому малогумусному важкосуглинковому згідно з методичними вказівками з агрохімії та овочівництва. Технологія вирощування баклажана сорту Алмаз –загальноприйнята для умов Лісостепу України з використанням зрошення способом дощування.

Схема досліду передбачала варіанти без добрив (контроль), внесення мінеральних добрив N140P120K90 та N160P160K140 врозкид (для отримання рівня урожаю 30 т/га), внесення локально N70P60K45 та N35P30K22,5, застосування органо-мінеральної системи удобрення (перегній 40 т/га + N60P60K60), використання позакореневих підживлень комплексними добривами «Нутрівант плюс пасльоновий» та «Реаком» в три строки (інтенсивний ріст, цвітіння, початок плодоутворення), застосування ЕМ-технології (обробка ЕМ-препаратом ґрунту, насіння, розсади, рослин).

Загальна площа ділянки становила 31,5 м2 (5 м х 6,3 м), облікова – 19,6 м2 (4 м х 4,9 м), повторність – чотириразова.

Результати досліджень. Встановлено, що внесення добрив впливає на біохімічні показники рослин баклажана (табл. 1).

Таблиця1

Вплив систем удобрення на біохімічні показники плодів баклажана(середнє за 2010-2012 рр.)

Система удобрення

Суха речовина, %

Загальний цукор, %

Аскорбінова кислота, мг/100 г

Нітрати, мг/кг сирої маси

Без добрив

9,42

2,61

2,32

154

N140P120K90 (врозкид) – еталон

8,94

2,82

2,02

195

Перегній 40 т/га + N60P60K60(врозкид)

8,83

2,64

1,51

207

N70P60K45 (локально)

9,16

2,51

1,69

152

N35P30K22,5 (локально)

9,45

2,67

2,30

199

N70P60K45 (локаль­но) + «Нутрівант плюс пасльоновий»

8,96

2,52

2,10

202

N70P60K45 (локаль­но) + «Реаком»

9,44

2,56

2,50

137

ЕМ технологія

9,75

2,86

2,06

123

N160P120K140 (для отри-мання урожаю 30 т/га)

9,15

2,71

1,83

196

ГДК, мг/кг


300

НІР0,95 за роками

1,02; 0,85; 0,93

0,29; 0,32; 0,21

0,23; 0,13; 0,15

20; 12; 16

За використання ЕМ-технології спостерігали тенденцію до зростання вмісту сухої речовини в плодах баклажана. На цьому варіанті вміст сухої речовини становив 9,75% (на контролі 9,42%). Тенденція до зростання вмісту загального цукру в плодах баклажана проявлялася за внесення врозкид N140P120K90 та використання ЕМ-технології (2,82 і 2,86% відповідно, на контролі – 2,61%). Вміст аскорбінової кислоти в плодах істотно зростав відносно контролю (3,32 мг/100 г) тільки у разі застосування локально N70P60K45 + «Реаком» (2,50 мг/100г). Вміст нітратів у плодах зменшується за використання ЕМ-технології та N70P60K45 (локально) + «Реаком»; у цих варіантах нітратів у плодах містилося 123-137 мг/кг сирої маси (на контролі – 154 мг/кг).

Встановлено, що внесення органічних і мінеральних добрив, окрім ЕМ-технології, сприяє істотному зростанню урожайності товарної продукції баклажана (табл. 2). Найбільший рівень урожайності (20,4-20,5 т/га) забезпечувало внесення добрив врозкид N140P120K90 (еталон) та N70P60K45 (локально) + підживлення «Нутрівант плюс пасльоновий», приріст урожайності при цьому становив 6,2- 6,3 т/га відносно контролю з урожайністю 14,2 т/га.

Таблиця 2

Залежність урожайності баклажана від внесених добрив (середнє за 2010-2012 рр.)Удобрення

Урожайність товарної продукції, т/га

Товарність, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

середнє

приріст, т/га

Без добрив

13,6

7,5

21,6

14,2

-

93,8

N140P120K90 (врозкид) – еталон

17,9

12,7

30,9

20,5

6,3

96,8

Перегній 40 т/га + N60P60K60 (врозкид)

16,9

10,9

30,5

19,4

5,2

96,5

N70P60K45 (локально)

16,7

11,7

31,4

19,9

5,7

95,3

N35P30 K22.5 (локально)

18,4

10,1

27,5

18,7

4,5

97,3

N70P60K45 (локально) + «Нутрівант плюс пасльоновий»

18,0

12,4

30,8

20,4

6,2

98,2

N70P60K45 (локально) + «Реаком»

16,1

12,3

28,9

19,1

4,9

95,9

ЕМ- технологія

14,2

9,9

26,4

16,8

2,6

94,5

N160P120K140

17,4

12,8

23,4

17,9

3,7

96,2

НІР05

1,6

2,8

2,5


За локального внесення N70P60K45 та позакореневих підживлень комплексним мікродобривом «Реаком» валова урожайність баклажана зростала на 5,0-5,8 т/га. Товарність коливалася в межах 94,5-97,3% і за використання добрив дещо зростала відносно контролю (93,8%).

Висновки

1. Позитивний вплив на вміст корисних речовин у плодах баклажана має внесення локально N70P60K45 + підживлення «Реакомом» (підвищення вмісту загального цукру та аскорбінової кислоти в плодах) та застосування ЕМ-технології (підвищення вмісту сухої речовини та загального цукру).2. Найбільш екфективним є внесення локально N70P60K45 + підживлення «Нутрівант плюс пасльоновий», що забезпечує урожайність товарної продукції на рівні еталонного внесення врозкид N140P120K90; приріст урожайності при цьому становив 6,3 т/га, або 42-43%.

Бібліографічний список

1. Бабич В.А. Удобрення баклажану на зрошуваних землях у Донецькій області / В.А. Бабич // Овочівництво і баштанництво. – К. : Урожай, 1975. – Вип. 19. – С. 19-22.

2. Алиев Д. Удобрение баклажанов / Д. Алиев // Картофель и овощи. – 1968. – Вып. 4. – С. 29-30.

3. Ильин И.Р. Поступление фосфора в растение баклажанов в зависимости от воздушного режима почвы / И.Р. Ильин // Орошаемое земледелие и овощеводство : материалы науч.-техн. конф. – Кишинев, 1968. – Вып. 2. – С. 81-82.

4. Тукалова Е.И. Итоги географических опытов по применению минеральных удобрений под овощные культуры в Молдавии / Е.И. Тукалова // Труды Молдавского НИИ орошаемого земледелия и овощеводства. – 1968. – Т. 8. – С. 94.

5. Вадьян В.С. Влияние минеральных подкормок на урожайность баклажана в Восточной Грузии / В.С. Вадьян // Агрохимия. – 1969. – №6. – С. 139-141.

6. Малышкина М.С. Влияние различных доз минеральных удобрений на урожай баклажана / М.С. Малышкина // Овощные и бахчевые культуры : сб. науч. тр. Всесоюз. НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства. – 1974. – Вып. 12. – С. 240-243.

7. Недбал Р.Ф. Агротехника высоких урожаев баклажанов в Крыму / Р.Ф. Недбал // Консервная и овощесушильная промышленность. – 1978. – № 9. – С. 8.

8. Удобрение баклажанов на черноземе обыкновенном / [Агафонов Е.В., Богачев А.Н., Чернов А.Я., Фарский Б.С.] // Агрохимия. – 2008. – №1. – С. 36-45.
Куц О., Парамонова Т., Помаз Н. Вплив добрив на урожайність та якість продукції баклажана

В умовах зрошення у Лівобережному Лісостепу України для вирощування баклажана ефективним є внесення локально N70P60K45 з підживленнями в три строки «Нутрівант плюс пасльоновий», що забезпечує зростання урожайності товарної продукції на 6,2 т/га, або 44%, відносно контролю з урожайністю 14,2 т/га.Ключові слова: баклажан, добрива, позакореневі підживлення, урожайність та якість продукції.
Kutz O., Paramonova T., Pomaz N. The influence of fertilizers on the yielding capacity and the quality of egg-plant products.

Under irrigation conditions of left-bank Forest-Steppe of Ukraine it is efficient to apply N70P60K45 overall with feeding "Nutrivan plus solanaceous" in three terms for growing of yielding capacity of commodity products -6,2 t/ha or 44% relativity to control of yielding capacity of 14,2 t/hа.Key words: egg-plant, fertilizers, by-root feeding, yielding capacity and quality of products.
Куц А., Парамонова Т., Помаз Н. Влияние удобрений на урожайность и качество продукции баклажана

В условиях Левобережной Лесостепи Украины внесение удобрений вразброс в дозе N140P120K90 и совместное внесение N70P60K45 + подкормка в три срока «Нутривант плюс пасленовый» обеспечивают повышение общей урожайности баклажана на 6,2 т/га, или 42%, относительно контроля c урожайностью 14,2 т/га.Ключевые слова: баклажан, удобрения, внекорневые подкормки, урожайность и качество продукции

УДК 635.65:631.559:631.526.3:631.542

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   204


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка