{=Гострий стенозуючий ларинготрахеїтСкачати 60,92 Kb.
Дата конвертації27.12.2018
Розмір60,92 Kb.


Дитинi 2 роки. Скаржиться на хриплiсть голосу, задишку з утрудненням вдиху. Хворiє впродовж 3-х днiв. Захворювання почалось з сухого кашлю i закладеностi носа. Об’єктивно: загальний стан порушений, вiдмiчається стридорозне дихання. Шкiра блiда. Температура тiла 37,3oC. Пiднебiннi дужки гiперемованi, нальотiв немає. Тони серця ритмiчнi. В легенях жорстке дихання, хрипiв немає. У змивi з носоглотки виявлений вiрус парагрипу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

~Епiглотит

~Стороннє тiло

~Дифтерiя

~Ларингоспазм}


На 21-й день пiсля появи везикульозного висипу при вiтрянiй вiспi у дитини 7-ми рокiв з’явились атаксiя, нiстагм, iнтенцiйний тремор, м’язова гiпотонiя. У лiкворi невисокий лiмфоцитарний плеоцитоз, незначно збiльшений рiвень бiлку. Яке ускладнення розвинулось у даної дитини?

{=Енцефалiт

~Гнiйний менiнгiт

~Пневмонiт

~Гострий неврит

~Постгерпетична невралгiя}
У дитини 9-ти мiсяцiв температура тiла 36,7oC, шкiра блiда, волога, виражений бiль у м’язах нiг. Рухи в нижнiх кiнцiвках вiдсутнi, чутливiсть збережена. Дiагностовано полiомiєлiт. До якого роду належить збудник цiєї хвороби?

{=Пiкорнавiруси

~Парамiксовiруси

~Тоговiруси

~Аденовiруси

~Ротавiруси}


У чоловiка 24-х рокiв на 5-й день респiраторного захворювання з високою температурою, посилився головний бiль, з’явилися системне запаморочення, вiдчуття двоїння, парез мiмiчних м’язiв справа, поперхування пiд час ковтання. Дiагностований гостровiрусний енцефалiт. Визначте основний напрямок невiдкладної терапiї:

{=Зовiракс

~Глюкокортикоїди

~Цефтрiаксон

~Лазикс

~Гемодез}


Хворий 40-ка рокiв, лiсник, скаржиться на сильний головний бiль, температуру тiла до 39,5oC, тремтiння кiнцiвок. Iз анамнезу вiдомо, що нещодавно сильно порiзав руку пiд час розтину вбитої лисицi. Об’єктивно: настрiй пригнiчений. Просить не вмикати свiтло, не вiдчиняти дверi. На стук реагує рiзким руховим збудженням. Коли побачив графин з водою, розвинулися судомнi спазми в горлi. Яка тактика лiкаря швидкої допомоги?

{=Госпiталiзацiя до iнфекцiйного стацiонару

~Госпiталiзацiя до реанiмацiйного вiддiлення

~Госпiталiзацiя до неврологiчного вiддiлення

~Госпiталiзацiя до психiатричного стацiонару

~Залишити вдома з подальшою консультацiєю психiатра}


Дитина 5-ти рокiв захворiла гостро з пiдвищення температури до 38,5oC, нежитi, кашлю та кон’юнктивiту. На 4-й день хвороби з’явився плямистопапульозний висип на обличчi, новий пiдйом температури до 39,2oC. В наступнi днi висип розповсюдився на тулуб i кiнцiвки. Слизова пiднебiння гiперемована, на слизовiй оболонцi щiк бiля нижнiх кутнiх зубiв - залишки дрiбних бiлуватих нашарувань. Який найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз?

{=Кiр


~ГРВI

~Iєрсинiоз

~Ентеровiрусна iнфекцiя

~Краснуха}


До травмпункту звернувся фермер, який пiд час роботи в полi поранив праву ступню. Коли був щепленим - не пам’ятає, в армiї не служив. При оглядi правої ступнi виявлено забруднену рану довжиною 5-6 см з нерiвним краями. Яка подальша тактика лiкаря?

{=Ввести правцевий анатоксин i протиправцеву сироватку

~Ввести правцевий анатоксин

~Ввести протиправцеву сироватку

~Тiльки хiрургiчна обробка рани

~Призначити антибiотик}


Хворий 30-ти рокiв скаржиться на бiль у низу живота нападоподiбного характеру, частi рiдкi випорожнення до 10 разiв на добу. У першi 3 днi була висока температура, з 2-го дня хвороби рiдкi неряснi випорожнення з домiшками слизу. Пiд час пальпацiї: болiснiсть усiх вiдрiзкiв товстого кишечнику. Сигма спазмована. Який попереднiй дiагноз?

{=Гостра дизентерiя

~Кишечний амебiаз

~Сальмонельоз

~Холера

~Балантидiаз}


Хвора 43-х рокiв скаржиться на висип на шкiрi правої ноги, бiль, слабкiсть, пiдвищення температури до 38oC. Захворiла гостро. Об’єктивно: на шкiрi правої ноги в дiлянцi ступнi набряк, рiзко окреслена яскраво-червоного кольору пляма, гаряча на дотик, контур неправильної форми, у виглядi язикiв полум’я. В осередку є поодинокi пухирцi. Який попереднiй дiагноз?

{=Бешиха


~Мiкробна екзема

~Контактний дерматит

~Токсикодермiя

~Васкулiт геморагiчний}


Хворий 47-ми рокiв звернувся до лiкаря на 7-й день хвороби. Захворiв гостро: пiсля ознобу пiдвищилась температура тiла до 40oC, трималась до 7 годин, пiсля чого рiзко знизилась з наступним профузним потом. Подiбнi напади повторювались тричi через день. Два тижнi тому прибув iз Африки. Об’єктивно: шкiра блiда. Склери субiктеричнi. Значно збiльшенi печiнка i селезiнка. Чим зумовлений розвиток нападу лихоманки при даному захворюваннi?

{=Еритроцитарна шизогонiя

~Тканинна шизогонiя

~Дiя екзотоксину збудника

~Дiя ендотоксину збудника

~Гаметоцити}


Хворий 27-ми рокiв на 2-й день хвороби скаржиться на нестерпний головний бiль, багаторазове блювання. Об’єктивно: стан важкий. У свiдомостi, адинамiчний. В лiжку займає вимушене положення iз запрокинутою головою. Шкiра без висипу. Вираженi ригiднiсть м’язiв потилицi, симптоми Кернiга, Брудзинського. Температура 39,5oC, Ps- 120/хв, АТ- 130/80 мм рт.ст. Чим зумовлений провiдний синдром захворювання?

{=Лiкворна гiпертензiя

~Лiкворна гiпотензiя

~Ураження ядер черепно-мозкових нервiв

~Крововиливи в наднирковi залози

~Гiпертермiя}


Хворого 30-ти рокiв госпiталiзовано з дiагнозом: кишкова непрохiднiсть. Пiд час операцiї виявлено, що непрохiднiсть тонкої кишки викликана клубком глистiв. Який вид гельмiнту став причиною непрохiдностi?

{=Аскариди

~Рiшта

~Фiлярiї


~Цистiцерки

~Гострики}


У хворого 2 днi тому з’явився рiзкий бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, загальна слабкiсть, лихоманка та головний бiль. Об’єктивно: злiва в 45 мiжребер’ї на еритематозному фонi множиннi згрупованi пухирцi, наповненi прозорим вмiстом, 2-4 мм у розмiрi. Для якого захворювання характерна вказана вище симптоматика?

{=Оперiзуючий герпес

~Пухирчатка

~Простий герпес

~Стрептококове iмпетиго

~Герпетиформний дерматоз Дюрiнга}


Хворий 45-ти рокiв, моряк, госпiталiзований на 2-й день захворювання. Тиждень тому повернувся з Iндiї. Скарги на температуру 41oC, сильний головний бiль, задишку, кашель з видiленням пiнистого iржавого харкотиння. Об’єктивно: блiдий, цiаноз слизових, ЧДР- 24/хв., тахiкардiя. В легенях дихання ослаблене, вислуховуються вологi хрипi над обома легенями, крепiтацiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Чума, легенева форма

~Мiлiарний туберкульоз

~Грип


~Орнiтоз

~Сепсис}
До яких клiтин кровi вiрус iмунодефiциту людини має найбiльшу тропнiсть?

{=Т-хелпери

~Т-супресори

~Т-кiлери

~Тромбоцити

~Еритроцити}
Хворий 22-х рокiв офiсний працiвник. Працює весь день у кондицiонованому примiщеннi. Влiтку гостро захворiв: висока температура, задишка, сухий кашель, плевральний бiль, мiалгiї, артралгiї. Об’єктивно: справа вологi хрипи, шум тертя плеври. Рентгенологiчно тривало зберiгається iнфiльтрацiя нижньої частки. В кровi: лейк.11 · 109/л, п.- 6%, c.- 70%, лiмф.- 8%, ШОЕ- 42 мм/год. Який етiологiчний фактор пневмонiї?

{=Легiонела

~Мiкоплазма

~Стрептокок

~Стафiлокок

~Пневмокок}


На прийом до педiатра привели дитину 3-х рокiв. В останнiй час нiчим не хворiла. Пiд час об’єктивного огляду патологiї з боку внутрiшнiх органiв не виявлено. Проти якого захворювання необхiдно iмунiзувати цю дитину у плановому порядку?

{=Полiомiєлiт

~Дифтерiя i правець

~Кiр, краснуха, паротит

~Кашлюк

~Гепатит В}


У хворого з гнiйним отитом рiзко погiршився стан: з’явилися головний бiль, блювання, фебрильна температура, загальна гiперестезiя. Виявляються менiнгеальнi знаки, застiйнi диски зорових нервiв. Вогнищева симптоматика вiдсутня. Лiквор мутний, тиск пiдвищений, клiтинно-бiлкова дисоцiацiя за рахунок нейтрофiлiв. Про яке захворювання слiд думати?

{=Вторинний гнiйний менiнгiт

~Менiнгоенцефалiт

~Серозний менiнгiт

~Первинний гнiйний менiнгiт

~Субарахноїдальний крововилив}


Хворого 60-ти рокiв 2 днi турбував сильний бiль у правiй руцi. На 3-й день з’явились пухирцевi висипання у виглядi ланцюжка на шкiрi плеча, передплiччя та кистi. Чутливiсть в дiлянцi висипань знижена. Яке захворювання найбiльш iмовiрне?

{=Герпетичний ганглiонiт

~Дерматит

~Шийно-грудний радикулiт

~Псорiаз

~Алергiя}


В природному осередку чуми (Казахстан) виявлено хворого на бубонну форму чуми. Усiх, хто спiлкувався з хворим, розмiстили в iзоляторi. Що потрiбно негайно провести iзольованим?

{=Антибiотикопрофiлактика

~Фагопрофiлактика

~Хiмiопрофiлактика ремантадином

~Введення iнтерферону

~Введення iндукторiв iнтерферону}


У дитини 2,5 рокiв на 15-у добу пiсля контакту з хворим на полiомiєлiт з’явились помiрнi катаральнi прояви у виглядi нежиттю та сухого покашлювання. На 2-у добу захворювання приєднались зниження апетиту, млявiсть, порушився сон. При оглядi дитина вередлива, млява, м’язи потилицi ригiднi, гiперестезiї за ходом правого сiдничного нерва, t - 38,2oC. Який перiод розвитку паралiтичної форми полiомiєлiту має мiсце в даної дитини?

{=Препаралiтичний

~Паралiтичний

~Вiдновний

~Резидуальний

~Iнкубацiйний}


Дiльничий лiкар полiклiнiки встановив у пацiєнта дiагноз дизентерiї. Який облiковий документ вiдображає даний вид захворюваностi?

{=Екстрене повiдомлення

~Статистичний талон

~Повiдомлення про найважливiше неепiдемiчне захворювання

~Листок непрацездатностi

~Контрольна карта диспансерного хворого}


У дитини з жовтяницею, гепатоспленомегалiєю, пiдвищенням печiнкових проб встановлена типова легка форма вiрусного гепатиту А. Головним у лiкуваннi є:

{=Дотримання режиму та дiєти

~Призначення гепатопротекторiв

~Призначення противiрусних препаратiв

~Призначення глюкокортикоїдiв

~Проведення iнфузiйної терапiї}


Хворий 20-ти рокiв скаржиться на сильний головний бiль, двоїння в очах, загальну слабкiсть, пiдвищення температури тiла, дратiвливiсть. Об’єктивно: температура тiла 38,1oC, в контакт вступає неохоче, болiсно реагує на подразники. Птоз лiвої повiки, розбiжна косоокiсть, анiзокорiя S>D. Виражений менiнгеальний синдром. При люмбальнiй пункцiї лiквор витiкав пiд тиском 300 мм вод.ст., прозорий, з легкою опалесценцiєю, через добу випала фiбринозна плiвка. Бiлок - 1,4 г/л, лiмфоцити - 600/3 в мм3, цукор - 0,3 ммоль/л. Який попереднiй дiагноз слiд поставити хворому?

{=Туберкульозний менiнгiт

~Менiнгококовий менiнгiт

~Лiмфоцитарний менiнгiт Армстронга

~Сифiлiтичний менiнгiт

~Паротитний менiнгiт}


Хвора скаржиться на частi, ряснi, без патологiчних домiшок, пiнистi випорожнення, переймоподiбний бiль у навколопупковiй дiлянцi, урчання у животi, високу лихоманку. Захворювання пов’язує з вживанням у їжу яєць, зварених некруто. Який найбiльш iмовiрний збудник захворювання?

{=Salmonella enteritidis

~Salmonella typhi

~Shigella sonnei

~Escherichia coli

~V. Cholerae}


Хворий 25-ти рокiв надiйшов до iнфекцiйного вiддiлення на 3-й день захворювання зi скаргами на головний бiль, бiль у попереку, литкових м’язах, високу гарячку, озноб. Стан середньоважкий. Склери iктеричнi. Зiв гiперемований. Язик сухий, обкладений сухим коричневим нальотом. Живiт здутий. Печiнка +2 см. Селезiнка не збiльшена. Пальпацiя м’язiв, особливо литкових, болiсна. Сеча темна. Кал звичайного кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Лептоспiроз

~Вiрусний гепатит А

~Малярiя


~Iнфекцiйний мононуклеоз

~Iєрсинiоз}


До травмпункту звернувся фермер, який пiд час роботи в полi поранив праву ступню. Коли був щепленим, не пам’ятає, в армiї не служив. При оглядi правої ступнi виявлено забруднену рану довжиною 5-6 см з нерiвним краями. Яка подальша тактика лiкаря?

{=Ввести правцевий анатоксин i протиправцеву сироватку

~Ввести правцевий анатоксин

~Ввести протиправцеву сироватку

~Тiльки хiрургiчна обробка рани

~Призначити антибiотик}


Учениця 10-го класу не щеплена, раптово захворiла: пiдвищилась температура до 38oC, турбують головний бiль, кашель, нежить, загальна слабкiсть та сльозотеча. Через 4 днi з’явилась плямисто-папульозна висипка на шкiрi обличчя. На м’якому пiднебiннi - енантема. Незначно збiльшенi шийнi лiмфовузли. Тахiкардiя, дихання жорстке, печiнка i селезiнка не збiльшенi. Який попереднiй дiагноз?

{=Кiр


~Ентеровiрусна iнфекцiя

~Скарлатина

~Краснуха

~Iнфекцiйний мононуклеоз}


Хворий 25-ти рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi серця ниючого характеру впродовж 10-ти днiв, задишку при незначному фiзичному навантаженнi, серцебиття. Захворiв 2 тижнi тому пiсля респiраторної iнфекцiї. Об’єктивно: акроцiаноз, АТ- 90/75 мм рт.ст., Ps96/хв. Межi серця змiщенi влiво i вправо. Тони серця ослабленi, тричленний ритм, систолiчний шум на верхiвцi. ЕКГ: ритм синусовий, повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Iнфекцiйно-алергiчний мiокардит

~Ексудативний перикардит

~Iнфекцiйний ендокардит

~Мiокардитичний кардiосклероз

~Вегето-судинна дистонiя}


До хiрурга звернувся чоловiк з колотою раною правої ступнi. Двi години тому наступив на дошку iз цвяхом. В картi амбулаторного хворого зазначено, що вiн 3 роки тому отримав повний курс щеплення проти правцю. Як проводиться в даному випадку екстрена профiлактика правцю?

{=Не проводиться

~Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину

~Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину

~Ввести 3000 МО протиправцевої сироватки

~Ввести 1 мл анатоксину та 3000 МО сироватки}


Жiнка 27-ми рокiв, що активно живе статевим життям, скаржиться на наявнiсть численних везикул на правiй статевiй губi, свербiж та печiю. Висипання перiодично з’являються перед менструацiєю i зникають через 8-10 днiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Вiрус простого герпесу

~Бартолiнiт

~Первинний сифiлiс

~Цитомегаловiрусна iнфекцiя

~Генiтальний кондиломатоз}


У дитини 1-го року, яка народилася недоношеною з ознаками внутрiшньоутробної iнфекцiї, виявлено хорiоретинiт, гiдроцефалiю. Вкажiть найбiльш iмовiрну причину захворювання:

{=Токсоплазмоз

~ВIЛ-iнфекцiя

~Вiрусний гепатит В

~Мiкоплазмоз

~Хламiдiоз}


Дитина 5-ти рокiв пiвроку тому була оперована з приводу УВС. Скарги на лихоманку впродовж 3-х тижнiв, бiль у дiлянцi серця, м’язах та кiстках. При оглядi - шкiра кольору "кави з молоком", аускультативно - систолiчний шум в дiлянцi серця з шумом в III-IV мiжребер’ї. На кiнчиках пальцiв встановлено плями Джейнуеля. Який попереднiй дiагноз?

{=Iнфекцiйний ендокардит

~Сепсис

~Неревматичний кардит

~Гостра ревматична лихоманка

~Черевний тиф}


Хлопчику 6-ти рокiв був введений донорський iмуноглобулiн у зв’язку з контактом по вiрусному гепатиту в сiм’ї. По графiку вакцинацiї на цей час була запланована ревакцинацiя проти кору. Дитина оглянута дiльничим педiатром та визнана здоровою. З якої причини лiкар-iмунолог не дав дозволу на вакцинацiю?

{=Неефективнiсть вакцинацiї на фонi введеного iмуноглобулiну

~Можлива анафiлактична реакцiя на вакцину

~Висока iмовiрнiсть захворювання на кiр пiсля вакцинацiї

~Можливий розвиток вiрусного гепатиту на фонi вакцинацiї проти кору}
Хвора 20-ти рокiв звернулася до лiкаря жiночої консультацiї зi скаргами на свербiж, печiння i бiль у дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв, пiдвищення температури тiла, дратiвливiсть, порушення сну, головний бiль. Хвора незамiжня, веде безладне статеве життя. Пiд час огляду зовнiшнiх статевих органiв на фонi гiперемованої, набряклої слизової оболонки визначаються везикули, група яких займає до 2 см ураженої поверхнi. Яка найбiльш iмовiрна причина зумовлює таку клiнiчну картину?

{=Генiтальна герпетична iнфекцiя

~Папiломавiрусна iнфекцiя

~Кандиломатоз

~Первинний сифiлiс

~Цитомегаловiрусна iнфекцiя}


Хвора 30-ти рокiв пiсля перебування на заробiтках звернулась до дерматолога iз скаргами на висипання по всьому шкiрному покриву. За останнi 3 мiсяцi вiдмiчає рiзке похудання, загальну слабiсть, постiйний субфебрилiтет. На предмет якого захворювання доцiльно обстежити пацiєнтку?

{=СНIД


~Сифiлiс

~Туберкульоз

~Цитомегаловiрусна iнфекцiя

~Злоякiснi новоутворення шкiри}


У чоловiка через 16 годин пiсля вживання в їжу в’яленої риби i грибiв виникло блювання, з’явилися слабкiсть, задишка, сухiсть у ротi, запаморочення. Затримка стулу. На наступний день хворий госпiталiзований у важкому станi з частим пульсом при нормальнiй температурi тiла, зi скаргами на поганий зiр i двоїння в очах. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Ботулiзм

~Харчова токсикоiнфекцiя

~Стафiлококовий токсикоз

~Опiсторхоз

~Отруєння грибами}


Чоловiк 55-ти рокiв впродовж 1,5 рокiв спостерiгається з приводу вiрусного цирозу печiнки з явищами портальної гiпертензiї. За останнiй мiсяць посилилась слабкiсть, з’явилося блювання кольору "кавової гущi". При фiброгастродуоденоскопiї виявлена кровотеча з розширених вен стравоходу. Який препарат необхiдно використати для зниження тиску в ворiтнiй венi?

{=Вазопресин

~Резерпiн

~Глюконат кальцiю

~Дицiнон

~Фуросемiд}


Хворий 25-ти рокiв надiйшов до iнфекцiйного вiддiлення на 3-й день захворювання зi скаргами на головний бiль, бiль у попереку, литкових м’язах, високу гарячку, озноб. Стан середньоважкий. Склери iктеричнi. Зiв гiперемований. Язик сухий, обкладений сухим коричневим нальотом. Живiт здутий. Печiнка +2 см. Селезiнка не збiльшена. Пальпацiя м’язiв, особливо литкових, болiсна. Сеча темна. Кал звичайного кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Лептоспiроз

~Вiрусний гепатит А

~Малярiя


~Iнфекцiйний мононуклеоз

~Iєрсинiоз}


Жiнка 37-ми рокiв звернулась до лiкаря з приводу загострення хронiчного гепатиту. У кровi знайдено пiдвищення рiвня непрямого бiлiрубiну, АсАТ, АлАТ та зниження рiвня альбумiну i протромбiну. Який з патологiчних процесiв найбiльш iмовiрно обумовив цi змiни?

{=Цитолiз

~Холестаз

~Портальна гiпертензiя

~Гiперспленiзм

~Порушення гемостазу}


Випадок сiмейного харчового отруєння характеризувався класичною клiнiчною картиною ботулiзму. Напередоднi всi хворi вживали в їжу яєчню, борщ, котлети, варену ковбасу з консервованою кабачковою iкрою, абрикосове варення, морозиво. Який продукт найбiльш iмовiрно викликав отруєння?

{=Консервована кабачкова iкра

~Котлети

~Морозиво

~Варена ковбаса

~Варення}


Хворий 25-ти рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi серця ниючого характеру впродовж 10-ти днiв, задишку при незначному фiзичному навантаженнi, серцебиття. Захворiв 2 тижнi тому пiсля респiраторної iнфекцiї. Об’єктивно: акроцiаноз, АТ- 90/75 мм рт.ст., Ps96/хв. Межi серця змiщенi влiво i вправо. Тони серця ослабленi, тричленний ритм, систолiчний шум на верхiвцi. ЕКГ: ритм синусовий, повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Iнфекцiйно-алергiчний мiокардит

~Ексудативний перикардит

~Iнфекцiйний ендокардит

~Мiокардитичний кардiосклероз

~Вегето-судинна дистонiя}


Хвора 41-го року звернулася до лiкаря на другий день захворювання зi скаргами на загальну слабкiсть, пiдвищення температури тiла до 38− 39oC, рiдкi випорожнення до 4-6 разiв на добу зеленуватого кольору зi слизом, повторне блювання, бiль у надчеревнiй дiлянцi та бiля пупка. Об’єктивно: стан середньої важкостi. Шкiра блiда. Ps- 92/хв., АТ105-75 мм рт.ст. Язик обкладений. Живiт при пальпацiї болючий в надчеревнiй i правiй здухвиннiй дiлянках. Яке з обстежень найбiльш iмовiрно пiдтвердить дiагноз?

{=Бактерiологiчне дослiдження випорожнень

~Копрологiчне дослiдження випорожнень

~Ректороманоскопiя

~УЗД органiв черевної порожнини

~Вiрусологiчнi дослiдження випорожнень}


Хворий 22-х рокiв на другий день хвороби скаржиться на високу температуру, головний бiль у дiлянцi чола, надбрiвних дуг, при русi очними яблуками, у м’язах i суглобах. Об’єктивно: температура - 39 . Обличчя гiперемоване, склери iн’єкованi. Слизова оболонка м’якого пiднебiння, задньої стiнки глотки яскраво гiперемована з крапковими крововиливами. Якi змiни в гемограмi типовi для цього захворювання?

{=Лейкопенiя

~Лейкоцитоз

~Нейтрофiльоз

~Анемiя

~Прискорена ШОЕ}


Жiнка 27-ми рокiв, що активно живе статевим життям, скаржиться на наявнiсть численних везикул на правiй статевiй губi, свербiж та печiю. Висипання перiодично з’являються перед менструацiєю i зникають через 8-10 днiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Вiрус простого герпесу

~Бартолiнiт

~Первинний сифiлiс

~Цитомегаловiрусна iнфекцiя

~Генiтальний кондиломатоз}


В полiклiнiку звернувся пенсiонер 72-х рокiв. Ранком цього ж дня на дачi наступив на цвях i травмував праву стопу. Даних про попереднi вакцинацiї вiдсутнi. Об’єктивно: стан задовiльний. Права стопа незначно набрякла, на пiдошвi колота рана. З метою запобiгання можливого розвитку правця насамперед потрiбно:

{=В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки

~В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки

~Обробити рану мильним розчином

~В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину

~Призначити курс антибiотикотерапiї}


Хворий 27-ми рокiв скаржиться на бiль у правому оцi, що посилюється вночi, зниження зору, свiтлобоязнь, сльозотеча. Тиждень тому перехворiв на грип. Об’єктивно: очна щiлина звужена, зiниця вузька, колiр райдужної оболонки змiнений, опалесценцiя вмiсту передньої камери. Циклiчна болiснiсть. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Iридоциклiт

~Iрит

~Кератит


~Кон’юнктивiт

~Дакрiоденiт}


Дитина 3 рокiв хворiє 3-й день: температура 38 − 38,5oC, незначний бiль при ковтаннi, збiльшенi передньошийнi лiмфовузли. При оглядi: пiднебiннi мигдалики набряклi, їх поверхня вкрита бiлувато-сiрими нальотами з гладенькою поверхнею, якi щiльно зв’язанi з прилеглими тканинами. Встановлено дiагноз дифтерiї. Який процес лежить в основi утворення дифтеритичних нальотiв?

{=Фiбринозне запалення

~Гнiйне запалення

~Катаральне запалення

~Некротичний процес

~Дистрофiчний процес}


Хворий 39-ти рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 41oC, головний бiль, слабкiсть. Захворiв гостро, на 5-й день захворювання з’явився розеольозно-петехiальний висип на бiчнiй поверхнi грудної клiтки, спини. РЗК з рикетсiями Провачека 1:640, lgМ - 89%. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Висипний тиф

~Ентеровiрусна iнфекцiя

~Хвороба Брила

~Черевний тиф

~Грип}
У хворої 36-ти рокiв iз вираженим менiнгеальним синдромом, петехiальними висипаннями на шкiрi, ознобом, температурою тiла 39oC, запальними змiнами в периферичнiй кровi та нейтрофiльним плейоцитозом у лiкворi дiагностовано гнiйний менiнгiт. Який iз наявних синдромiв у хворої має вирiшальне значення для постановки дiагнозу менiнгiту?

{=Нейтрофiльний плейоцитоз

~Петехiальнi висипання на шкiрi

~Менiнгеальний синдром

~Пiдвищення температури тiла, озноб

~Запальнi змiни в периферичнiй кровi}
У чоловiка 39-ти рокiв через 2 доби пiсля дорiзу телицi, з’явилась пляма на руцi, яка за добу перетворилась на пустулу з чорним дном, безболiсну при дотику, з вiнцем дочiрнiх везикул по периферiї. Об’єктивно: температура 39oC, на руцi та плечi безболiсний набряк. Ps- 100/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., ЧД30/хв. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

{=Сибiрка

~Чума

~Туляремiя~Бруцельоз

~Герпес}
Хвора 23-х рокiв, вихователь дитсадка, скаржиться на загальну слабкiсть, зниження апетиту, нудоту, дискомфорт у епiгастрiї, темний колiр сечi, ахолiчний кал, жовтяницю. Захворiла 7 днiв тому, коли з’явились загальна слабкiсть, зменшення апетиту, тупий бiль пiд правою реберною дугою. Потемнiла сеча, став ахолiчним кал. В дитсадку мала контакт з дiтьми, якi хворiли на жовтяницю. Об’єктивно: шкiра та слизовi оболонки жовтуватi, печiнка збiльшена на 2-3 см, пальпується селезiнка. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Вiрусний гепатит А

~Грип


~Механiчна жовтяниця

~Лептоспiроз

~Iнфекцiйний мононуклеоз}
Хвору на кiр дiвчинку 7-ми мiсяцiв в перший день появи висипу було госпiталiзовано. Її брат, якому 4 роки, на кiр не хворiв i проти цiєї iнфекцiї не щеплений у зв’язку з абсолютними протипоказаннями за станом здоров’я. За допомогою якого iз перерахованих заходiв можна попередити захворювання на кiр у цiєї дитини?

{=Гама-глобулiнопрофiлактика

~Вакцинацiя

~Застосування антибiотикiв

~Застосування хiмiопрепаратiв

~Фагопрофiлактика}


Дитина 8-ми рокiв захворiла гостро з пiдйому температури тiла до 39,2oC, одноразового блювання. Скарги на переймоподiбнi болi в животi, тенезми, частi випорожнення - малокаловi, з великою кiлькiстю слизу, включенням гною та прожилок кровi. Об’єктивно: ущiльнена сигмоподiбна кишка, болiсна пiд час пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Шигельоз

~Сальмонельоз

~Гострий апендицит

~Холера

~Ротавiрусна iнфекцiя}


Медсестра дитячого садка 27-ми рокiв госпiталiзована зi скаргами на рiзкi болi навколо пупка, судоми у нижнiх кiнцiвках, багаторазове блювання з жовчю, частi рiдкi випорожнення зеленого кольору з неприємним запахом у великiй кiлькостi. Одночасно захворiв весь персонал садка i дiти старшої групи. 2 днi тому всi вони вживали сир зi сметаною. Загальний стан хворої середньої важкостi. Температура - 38,2oC. Тони серця ритмiчнi, приглушенi. ЧСС - 95/хв. АТ 100/60 мм рт.ст. Живiт помiрно здутий, болючий. Печiнка +2 см. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Сальмонельоз

~Дизентерiя

~Харчова токсикоiнфекцiя

~Холера

~Ентеровiрусна iнфекцiя}


Хвора 25-ти рокiв раптово вiдчула iнтенсивний головний бiль, нудоту, бiль в шиї, попереку. Об’єктивно: на тiлi геморагiчна висипка. Температура 39,2oC. Вираженi менiнгеальнi симптоми. Свiтлова, тактильна, больова гiперестезiя. У кровi: лейк.- 25 · 109/л. Який метод обстеження найбiльш iнформативний?

{=Люмбальна пункцiя

~Комп’ютерна томографiя

~Електроенцефалографiя

~Транскранiальна доплерографiя

~Ехоенцефалографiя}


Хлопчику 5 рокiв, щеплений з порушенням графiку вакцинацiї. Скарги на бiль у горлi при ковтаннi, головний бiль, кволiсть, лихоманку. Об’єктивно: дитина блiда, збiльшенi передньошийнi лiмфовузли, набряк мигдаликiв, їх цiанотична гiперемiя, на мигдаликах налiт сiро-бiлий, не знiмається, при насильному зняттi - мигдалики кровлять. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

{=Дифтерiя ротоглотки

~Лакунарна ангiна

~Ангiна Сiмановського-Венсана

~Iнфекцiйний мононуклеоз

~Фолiкулярна ангiна}


У хворого 44-х рокiв впродовж тижня кожнi 48 годин з’являлись напади ознобу, якi змiнялися лихоманкою. Температура тiла пiдвищується до 40oC. Зниження температури через 3-4 години супроводжується потовидiленням. Погiршився апетит, з’явилась загальна слабкiсть. Шкiра блiда. Збiльшенi печiнка та селезiнка. Який найбiльш ефективний метод верифiкацiї дiагнозу?

{=Мiкроскопiя мазку кровi та товстої краплi

~Мiкроскопiя висячої краплi

~Загальний аналiз кровi

~Бактерiологiчний метод

~Iмуноферментний аналiз}


Хворий 24-х рокiв на другий день хвороби скаржиться на високу температуру, головний бiль у дiлянцi чола, надбрiвних дуг, при русi очними яблуками, у м’язах i суглобах. Об’єктивно: температура - 39 . Обличчя гiперемоване, склери iн’єкованi. Слизова оболонка м’якого пiднебiння, задньої стiнки глотки яскраво гiперемована з крапковими крововиливами. Якi змiни в гемограмi типовi для цього захворювання?

{=Лейкопенiя

~Лейкоцитоз

~Нейтрофiльоз

~Анемiя

~Прискорена ШОЕ}


Хвора 46-ти рокiв надiйшла до клiнiки зi скаргами на диплопiю, розлади ковтання, слабкiсть у правiй руцi, нестiйкiсть пiд час ходи. Перерахованi скарги виникли через 12 днiв пiсля перенесеної ангiни, що супроводжувалася пiдвищенням температури до 38oC, невеликими болями у горлi i набряком пiдшкiрної клiтковини шиї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Дифтерiйний полiневрит

~Полiомiєлiт

~Вiрусний енцефалiт

~Ботулiзм

~Ревматичне ураження нервової системи}


Хвора 46-ти рокiв скаржиться на головний бiль, галюцинацiї. Пiд час огляду: 39oC, збуджена, обличчя гiперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехiальна висипка на тулубi, кiнцiвках, тахiкардiя, гiпотонiя, гепатоспленомегалiя. Вживає алкоголь, iн’єкцiйнi наркотики, живе в примiщеннi пiдвального типу. Який попереднiй дiагноз?

{=Висипний тиф

~ВIЛ-iнфекцiя

~Грип


~Лептоспiроз

~Алкогольний психоз}


Дiвчинка 10-ти рокiв хворiє на скарлатину. Отримувала лiкування: парацетамол, вiтамiни. На 14-й день хвороби з’явились млявiсть, зниження апетиту, блiдiсть шкiри, пастознiсть та набряки обличчя, олiгурiя. У сечi: питома вага 1030, бiлок 1 г/л, еритроцити 60 в п/з, гiалiновi цилiндри. Яке ускладнення розвинулось у дiвчинки?

{=Гломерулонефрит

~Пiєлонефрит

~Сечокам’яна хвороба

~Пухлина сечового мiхура

~Полiпи уретри}


Пацiєнт 29-ти рокiв звернувся до лiкаря з приводу болю в горлi, пiдвищення температури до 38,2oC. Тиждень тому захворiв на ангiну, лiкарськi призначення виконував несумлiнно. Об’єктивно: вимушене положення голови, тризм жувальної мускулатури. Лiва перитонзилярна дiлянка рiзко гiперемована, випнута. Який попереднiй дiагноз?

{=Лiвобiчний перитонзилярний абсцес

~Менiнгiт

~Флегмонозна ангiна

~Дифтерiя глотки

~Пухлина мигдалика}


Госпiталiзовано дитину 7-ми рокiв iз скаргами на пiдвищення температури тiла до 39,8oC, млявiсть, помiрний головний бiль, блювання. При оглядi виявленi менiнгеальнi симптоми. Проведено люмбальну пункцiю. Отримано рiдину пiд пiдвищеним тиском, прозору, цитоз 450 клiтин в 1 мкл (переважно лiмфоцити - 90%), вмiст глюкози 2,6 ммоль/л. Яким збудником може бути викликано захворювання у дитини?

{=Ентеровiрус

~Менiнгокок

~Туберкульозна паличка

~Стафiлокок

~Пневмокок}


У хворого 37-ми рокiв, лiсоруба, в кiнцi травня з’явилися лихоманка, висока температура тiла, головний бiль. На 6-й день приєднались гикавка, слабкiсть рук, голова опустилась на груди. У неврологiчному статусi виявлено парез рук iз атонiєю м’язiв, арефлексiєю. Голова звисає. Який попереднiй дiагноз?

{=Клiщовий енцефалiт

~Гострий полiомiєлiт

~Iшемiчний iнсульт

~Пухлина спинного мозку

~Плечова плексопатiя}


У хворої з вираженим менiнгеальним синдромом, петехiальними висипаннями на шкiрi, ознобом, температурою тiла 39o, запальними змiнами в периферичнiй кровi та нейтрофiльним плеоцитозом в лiкворi дiагностовано гнiйний менiнгiт. Який iз наявних синдромiв у хворої має вирiшальне значення для постановки дiагнозу менiнгiту?

{=Нейтрофiльний плеоцитоз

~Петехiальнi висипання на шкiрi

~Менiнгеальний синдром

~Пiдвищення температури тiла

~Запальнi змiни в кровi}


У 31-рiчного хворого з’явився рiзкий озноб, температура 39oC, що трималась 9 годин i раптово знизилась до нормальної з сильним потовидiленням. Наступного дня температура 36,8oC, Ps- 70/хв. Живiт м’який, не болючий. Печiнка +2 см, селезiнка +3 см. Рiк тому повернувся з Пiвденної Азiї, де було декiлька нападiв гарячки. Яке дослiдження найкраще провести для швидкого пiдтвердження дiагнозу?

{=Дослiдження товстої краплi кровi на малярiю

~Дослiдження кровi на стерильнiсть

~Бактерiоскопiя товстої краплi кровi на менiнгокок

~Дослiдження кровi на anti-HEV IgM

~Бактерiоскопiя товстої краплi кровi на лептоспiроз}


У хворого 37-ми рокiв через 2 доби пiсля дорiзу великої рогатої худоби з’явилась пляма на руцi, яка за добу перетворилася на пустулу з чорним дном, безболiсну пiд час дотику, з вiнцем дочiрнiх везикул по периферiї. На руцi та плечi безболiсний набряк. Пiдвищилась температура тiла до 39oC. Ps100/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., ЧД- 30/хв. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

{=Сибiрка

~Чума

~Туляремiя~Бруцельоз

~Оперiзуючий герпес}


До iнфекцiйного вiддiлення надiйшла жiнка 47-ми рокiв зi скаргами на високу температуру, озноб, сильну слабкiсть, головний бiль, нудоту i блювання. Стул частий, рiдкий. Захворювання почалося через 12 годин пiсля вживання у їжу омлету з качиних яєць. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Сальмонельоз

~Стафiлококове харчове отруєння

~Ботулiзм

~Харчове отруєння, викликане В. cereus

~Харчове отруєння, викликане V.Parahaemolyticus}


У хворої вранцi з’явилися нудота, одноразове блювання, сухiсть у ротi. Ввечерi вiдзначила двоїння предметiв, "туман"перед очима, поперхування пiд час ковтання їжi. Об’єктивно: температура 36,4oC, птоз, мiдрiаз, анiзокорiя, вiдсутнiсть блювотного i ковтального рефлексiв, сухiсть слизових. З боку внутрiшнiх органiв вiдхилень не виявлено. Яке захворювання найбiльш iмовiрне?

{=Ботулiзм

~Гостре порушення мозкового кровообiгу

~Вiрусний менiнгоенцефалiт

~Туберкульозний менiнгоенцефалiт

~Стовбуровий енцефалiт}


Пацiєнт 40-ка рокiв, гомосексуалiст, звернувся зi скаргами на тривалу гарячку, нiчну пiтливiсть, рiзке зниження маси тiла, бiль у м’язах, горлi, суглобах, рецидивуючу дiарею. Об’єктивно: генералiзована лiмфаденопатiя. Яке захворювання слiд запiдозрити?

{=СНIД


~Лiмфогрануломатоз

~Сепсис


~Туберкульоз

~Лiмфолейкоз}


До травмпункту звернувся фермер, який пiд час роботи в полi поранив праву ступню. Коли був щепленим, не пам’ятає, в армiї не служив. При оглядi правої ступнi виявлено забруднену рану довжиною 5-6 см з нерiвним краями. Яка подальша тактика лiкаря?

{=Ввести правцевий анатоксин i протиправцеву сироватку

~Ввести правцевий анатоксин

~Ввести протиправцеву сироватку

~Тiльки хiрургiчна обробка рани

~Призначити антибiотик}


Хворий 24-х рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, запаморочення, пiдвищення температури до 37,5oC, бiль у горлi, набряк шиї, збiльшення пiдщелепних лiмфовузлiв. Об’єктивно: слизова ротоглотки набрякла та цiанотична, мигдалики збiльшенi, вкритi плiвками, що поширюються за їх межi, знiмаються важко. Який основний механiзм розвитку даного захворювання?

{=Дiя бактерiального екзотоксину

~Дiя бактерiального ендотоксину

~Алергiчний компонент

~Дизбiотичнi змiни

~Порушення метаболiзму}


Через 3 тижнi пiсля перенесеної гострої ангiни у хворого залишаються слабкiсть, кволiсть, субфебрильна температура, збiльшенi позащелепнi лiмфатичнi вузли. Мигдалики пухкi, спаянi з дужками, в лакунах - гнiйнi пробки. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

{=Хронiчний тонзилiт

~Хронiчнiй фарингiт

~Гостра лакунарна ангiна

~Паратонзилiт

~Пухлина мигдаликiв}


Дворiчна дитина кашляє близько мiсяця. Протягом останнiх 3 тижнiв кашель став нападоподiбним. Пiсля нападу кашлю блювання. Об’єктивно: одутлiсть обличчя. Субкон’юнктивальний крововилив справа. На шкiрi шиї та грудної клiтки поодинокi петехiї, виразка на вуздечцi язика. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Коклюш


~Туберкульозний бронхоаденiт

~Спастичний бронхiт

~Геморагiчний васкулiт

~РС-iнфекцiя}


В iнфекцiйний стацiонар госпiталiзована хвора 35-ти рокiв зi скаргами на остуду, пiдвищення температури до 39oC, нудоту, багаторазове блювання, ниючий бiль у животi, частi рiдкi випорожнення з неприємним запахом, зеленого кольору до 10-12 раз на добу. Шкiрнi покриви блiдi, тургор тканин дещо знижений, живiт м’який, болючий у мезогастрiї, бурчання в правiй здухвиннiй дiлянцi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Сальмонельоз

~Харчова токсикоiнфекцiя

~Холера


~Шигельоз

~Ротавiрусна iнфекцiя}


Хворий 42-х рокiв госпiталiзований зi скаргами на головний бiль, висип на тiлi. Пiд час огляду: to- 40oC, збуджений, марить, обличчя гiперемоване, язик збiльшений, висувається поштовхоподiбно, петехiальна висипка на тулубi, кiнцiвках, тахiкардiя, гiпотонiя, гепатоспленомегалiя. Немає постiйного мiсця проживання, безробiтний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Висипний тиф

~ВIЛ-iнфекцiя

~Грип


~Лептоспiроз

~Черевний тиф}


Хворий 44-х рокiв пiд час сiльськогосподарських робiт отримав рану в дiлянцi правої гомiлки. Профiлактичного щеплення проти правця не отримував протягом останнiх 20-ти рокiв. Яку профiлактику правця слiд провести?

{=Екстрена, неспецифiчна (первинна хiрургiчна обробка рани), специфiчна (активно-пасивна iмунiзацiя)

~Планова, шляхом введення правцевого анатоксину

~Виконати первинну хiрургiчну обробку рани

~Потерпiлому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки

~Специфiчна - активно-пасивна iмунiзацiя}


Хворий 24-х рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, запаморочення, пiдвищення температури до 37,5oC, бiль у горлi, набряк шиї, збiльшення пiдщелепних лiмфовузлiв. Об’єктивно: слизова ротоглотки набрякла та цiанотична, мигдалики збiльшенi, вкритi плiвками, що поширюються за їх межi, знiмаються важко. Який основний механiзм розвитку даного захворювання?

{=Дiя бактерiального екзотоксину

~Дiя бактерiального ендотоксину

~Алергiчний компонент

~Дисбiотичнi змiни

~Порушення метаболiзму}


Хворого 40-ка рокiв годину тому покусав невiдомий собака. На лiвiй гомiлцi слiд вiд укусу - рана розмiрами 4х2х0,5 см. Яка хiрургiчна допомога найбiльш доцiльна в цьому випадку?

{=Туалет рани мильною водою, провiзорнi шви на рану

~Асептична пов’язка

~Мазьова пов’язка

~Глухий шов

~Провiзорнi шви на рану}


Через 3 тижнi пiсля перенесеної гострої ангiни у хворого залишаються слабкiсть, кволiсть, субфебрильна температура, збiльшенi позащелепнi лiмфатичнi вузли. Мигдалики пухкi, спаянi з дужками, в лакунах - гнiйнi пробки. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

{=Хронiчний тонзилiт

~Хронiчнiй фарингiт

~Гостра лакунарна ангiна

~Паратонзилiт

~Пухлина мигдаликiв}


Пiд час огляду дитини 1,5 рокiв виявлено, що вона захворiла гостро, пiдвищилася температура до 39oC, вiдбулося блювання до 5 разiв. Дослiдження нервової системи виявило позитивнi симптоми Кернiга, Брудзинського. Перерахованi симптоми належать до:

{=Менiнгеальних знакiв

~Синдрому дискоординацiї

~Синдрому рухових розладiв

~Енцефалiчного синдрому

~Ознак iнфекцiйного токсикозу}


Хворого 29-ти рокiв госпiталiзовано на 10-й день хвороби. Початок захворювання поступовий, турбують iнтенсивний головний бiль, вiдсутнiсть апетиту, закреп, поганий сон, пiдвищення температури до 39oC. Об’єктивно: стан важкий, Ps- 80/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. На шкiрi живота поодинока розеольозна висипка. Живiт здутий, збiльшенi печiнка, селезiнка. Яке захворювання насамперед можна припустити?

{=Черевний тиф

~Висипний тиф

~Лептоспiроз

~Грип

~Iєрсинiоз}


Хворого 35-ти рокiв госпiталiзовано з нападами лихоманки, якi супроводжувалися потовидiленням i повторювалися кожний 4-й день. Об’єктивно: субiктеричнiсть склер, блiдiсть шкiри, збiльшення печiнки на 2 см та її ущiльнення, збiльшення селезiнки на 5 см. Яке дослiдження дозволить верифiкувати дiагноз?

{=Мiкроскопiя товстої краплi та мазку кровi на малярiйний плазмодiй

~Визначення рiвня бiлiрубiну в сироватцi кровi

~Серологiчне дослiдження кровi

~Дослiдження активностi АлАТ i АсАТ

~Бiохiмiчний аналiз кровi}


Дiвчинка 3-х рокiв, не щеплена через вiдмову батькiв вiд профiлактичних щеплень, захворiла гостро: пiдвищилася температура тiла до 38oC, з’явилися слизовi видiлення з носа, покашлювання. Через 3 днi температура тiла знизилася до 36,6oC. Вранцi дiвчинка поскаржилася на бiль у правiй нозi, перестала ставати на ногу. В ходi обстеження в стацiонарi виявлено обмеження рухiв, зниження тонусу м’язiв, вiдсутнiсть сухожильних рефлексiв на правiй нозi; чутливiсть збережена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

{=Полiомiєлiт

~Енцефалiт

~Ентеровiрусна iнфекцiя

~Полiнейропатiя при дифтерiї

~Гострий iнфекцiйний мiєлiт}


У дитини 5-ти рокiв, яка вiдвiдує дитячий садок, пiсля 3-х днiв помiрної млявостi з’явилася лихоманка до 39oC, плiвчастий тонзилофарингiт, шийна лiмфаденопатiя у поєднаннi з гепатоспленомегалiєю. Педiатр дiагностував iнфекцiйний мононуклеоз, який пiдтвердив серологiчними дослiдженнями. Якi карантиннi заходи проводять в дитячому садку?

{=Протиепiдемiчнi заходи не проводять

~Карантин на групу на 21 день

~Вакцинацiя неiмунних осiб

~Введення контактним особам специфiчного iмуноглобулiну

~Призначення ацикловiру усiм контактним особам}


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка