Книжкова палата україниСторінка228/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   231
94(477) Історія України

На ступінь доктора

1213. Волошин Ю.В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьман­щини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". — К., 2006. — 35 с. — Бібліогр.:


с. 28—32 (45 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01857 А] УДК 94(477)"17"

На ступінь кандидата

1214. Берестень О.Є. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяль­ність німецьких і менонітських колоністів Півдня України (1905 — 1914 рр.): Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01673 А]

УДК 94(477)(112.2)"1905/1914"

1215. Бистра М.О. Система освіти в Донбасі в роки Великої Вітчизняної вій­ни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01679 А]

УДК 94:37.013](477.6)"1941/1945"

1216. Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863—1914 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01683 А] УДК 94(477)(=162.1)"1863/1914"

1217. Бурачок Л.В. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука
(1883—1940 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2006-01712 А] УДК 94(477)(092)"1883/1940"

1218. Бутенко А.П. Еволюція поглядів М. Міхновського на українську держав­ність та шляхи їхньої практичної реалізації: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01576 А] УДК 94(477)

1219. Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної по­літики (1921—1929 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01607 А] УДК 94(477)"1921/1929"

1220. Гуляй А.М. Українсько-російські політичні відносини 1659—1668 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01753 А]

УДК 94(477+470):327]"1659/1668"

1221. Дерейко І.І. Місцеві військові формування Збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941—1944 роки): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:


с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01901 А] УДК 94(477)"1941/1944"

1222. Добровольська В.А. Історія жіночої освіти півдня України (1901 — 1910 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропет­ровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. —
[2006-01636 А] УДК 94:37-055.203(477)

1223. Домбровська С.М. Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х — перша половина


60-х років ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т
ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01922 А] УДК 94(477.54)"19"

1224. Дояр Л.В. Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921—1925 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01931 А] УДК 94(477)"1921/1925"

1225. Жуковський О.І. Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01984 А]

УДК 94(477)"19"

1226. Заводовський А.А. Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.:
с. 16—17 (9 назв). — [2006-01989 А] УДК 94(477)"19":070

1227. Заплотинська О.О. Інтелектуальний нонконформізм в Україні в 60—70-х рр. ХХ ст. (історико-культурний аспект): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18
(4 назви) та в підрядк. прим. — [2006-02005 А]

УДК 94:(008+7)]:316.652.3"1960/1970"

1228. Іваневич Л.А. Кость Широцький — науковець, громадсько-просвітниць­кий та педагогічний діяч: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац.
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-02025 А] УДК 94(477)(092)

1229. Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина ХVІІ — друга половина ХVІІІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2006-02076 А] УДК 94(477)"16/17"

1230. Кришина Н.В. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (4 назв) та в підрядк. прим. — [2006-02147 А] УДК 94(477)"1918"

1231. Мазур О.О. Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель­ницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-02195 А] УДК 94(477)"1982/1991"1232. Серединський О.В. Чорноморські адміралтейські поселення (1790—1861 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. —
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01023 А]

УДК 94(477.7)"1790/1861"

1233. Сидорович О.С. Споживча кооперація на Лівобережній Україні в другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.: історичний аспект: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01030 А] УДК 94(477.5)"18/19"

1234. Скоморовський В.Б. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка: Авто­реф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2006-01051 А]

УДК 94(477)

1235. Суровцева І.Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01116 А]

УДК 94(477):7.078]"1861/1917"

1236. Терещенко В.Д. Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906 — 1916 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01147 А]

УДК 94(477)"1906/1916"

1237. Тесленко І.А. Острозька волость у 1565 — 1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — Біблі­огр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01153 А]

УДК 94(477.82)"1565/1608"

1238. Товстоляк Н.М. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їхнє місце і роль в історії України ХІХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — [2006-01168 А] УДК 94(477)-929.52ТАРН

1239. Удалова Т.М. Допомога трудівників Донбасу фронту в роки Великої Вітчизняної війни: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01197 А]

УДК 94(477.6)"1941/1945"

1240. Цвигун О.А. Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01305 А] УДК 94(477.62)(=14)-054.57:314]"19/20"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка