Книжкова палата україниСторінка36/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   231
На ступінь кандидата

204. Акєнтьєва О.Б. Підвищення економічної ефективності системи внутріш­нього контролю підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—18 (22 назви). — [2006-01800 А] УДК 338.246.025

205. Балко О.В. Системний підхід до аналітичної оцінки тіньової виробничої діяльності промислових фірм: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2006-01540 А] УДК 338.45:343.37

206. Бандуров В.В. Робастна оцінка інноваційного рівня промислового вироб­ництва (на прикладі чорної металургії): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01663 А] УДК 338.28:338.45:669.1

207. Бутенко О.І. Організація управління та регулювання фінансово-кредит­них систем у перехідних економіках: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Ін-т законодав. Верховної Ради України. — К., 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.:


с. 13—14 (9 назв). — [2006-01714 А] УДК 338.24:336

208. Вязовик С.М. Формування стратегії фінансування інвестиційних програм підприємств птахівництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН Украї­ни, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-01744 А] УДК 338.434:330.322

209. Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК: Авто­реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01632 А] УДК 338.5

210. Дідковська Л.І. Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01908 А] УДК 338.436

211. Дрьомін М.С. Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі під­приємств залізничного транспорту): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2006-01944 А] УДК 338.47

212. Духновська Л.М. Вплив державного регулювання на ефективність діяль­ності підприємств цукрової промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(9 назв). — [2006-01951 А] УДК 338.242:664.1

213. Жегус О.В. Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16 (11 назв). — [2006-01975 А] УДК 338.53:658.87

214. Жинчин М.Я. Підвищення економічної ефективності хутрового звірів­ництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—18 (14 назв). — [2006-01978 А] УДК 338.436:636.93

215. Журавель В.В. Удосконалення системи регулювання економічних про­цесів регіонального сегмента фондового ринку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (12 назв). — [2006-01985 А] УДК 338.246.025.2:336.76

216. Іванилова О.А. Формування економічних взаємовідносин у зерновому підкомплексі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2006-02026 А] УДК 338.436:633.1

217. Кравчук О.М. Структуризація функціонування допоміжного виробництва промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. —
[2006-02135 А] УДК 338.3

218. Сібрук В.Л. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в аеронавігацій­ній системі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01042 А]

УДК 338.45:656.7

219. Старицька О.П. Ресурсозбереження в системі економічного механізму підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. політики". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). —


[2006-01091 А] УДК 338.43

220. Тельнова Г.В. Антикризове управління машинобудівним підприємством: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріу­поль, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01145 А]

УДК 338.24.021.8:338.124.4:621

221. Трачова Д.М. Напрями підвищення економічної ефективності овочів­ництва закритого ґрунту: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2006-01178 А] УДК 338.43:635.1/.8

222. Тройнікова О.М. Економічний критерій підвищення ефективності тех­нічних засобів транспортного обслуговування на залізничних переїздах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.04) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2006-01183 А] УДК 338.47:656.2

223. Удова Л.О. Соціальні аспекти трансформації організаційної структури сільського господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-01198 А] УДК 338.43

224. Фаїзов А.В. Економічний механізм формування і функціонування ринку ріпаку та продуктів його переробки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02). — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2006-01218 А]

УДК 338.436:633.85](477.87)

225. Фанг М. Економічна та соціальна оцінка розвитку підприємництва в про­мисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.01) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — [2006-01221 А] УДК 338.2:334.012.64](477+510)

226. Федорчук О.М. Шляхи підвищення економічної ефективності викорис­тання основних засобів АПК регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2006-01235 А] УДК 338.436(477.72):330.522.2

227. Філіпішина Л.М. Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.05) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2006-01281 А]

УДК 338.53:658.87

228. Цимбалюк Ю.А. Становлення та функціонування ринку картоплі на регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01308 А] УДК 338.436:635.21

229. Черненко С.М. Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому комплексі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-01341 А] УДК 338.436:334.012.64

230. Чернікова Н.М. Формування механізму комплексного розвитку сільсько­господарського виробництва з використанням обслуговуючої кооперації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). —
[2006-01346 А] УДК 338.432:631.115.8

231. Шіковець К.О. Моделювання управління економічним розвитком під­приємств (на прикладі легкої промисловості): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2006-01425 А] УДК 338.2

232. Шпак Ю.В. Формування і розвиток агропромислового виробництва
в регіоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр.
ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-01437 А] УДК 338.436(477.46)

233. Шульга Л.В. Організаційно-економічний розвиток енергоощадження у виробництві молока: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01445 А] УДК 338.43:621.316:637.1

234. Щербатюк О.М. Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м’ясо- та молокопереробних підприємств Криворіжжя): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01454 А] УДК 338.82
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка