Методичні рекомендації з самостійної підготовки для студентів 3 курсу медичного факультету спеціальності


Загальні закономірності процесу старінняСкачати 481,5 Kb.
Сторінка7/15
Дата конвертації04.02.2019
Розмір481,5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Загальні закономірності процесу старіння

У процесі старіння виявляються дві суперечливі сторони:

- власне старіння - руйнівний процес, який скорочує тривалість життя, що визначається генетичними передумовами, стресами, хворобами, температурними впливами, кисневим голодуванням та іншими факторами середовища;

- вітаукту (від «віта» - життя, «аукт» - збільшувати) - антібіостаріння, процес, стабілізуючий життєздатність, що збільшує тривалість життя. Виник у процесі еволюції. Його прояви: 1. генотипічні, генетично закріплені в еволюції:

  1. система антиоксидантів, котра зв'язує вільні радикали;

  2. система мікросомального окислення печінки, знешкодження токсичних речовин;

  3. антигіпоксична система, сповільнює розвиток глибокого кисневого окислення;

  4. система репарації ДНК, ліквідує ушкодження цієї макромолекули, дублювання генетичної інформації;

 2. фенотипічні - механізми, що упродовж життя завдяки процесам саморегуляції зберігають адаптаційні можливості організму, мобілізуються у ході старіння завдяки механізмам саморегуляції:

  1. гіпертрофія і гіперфункція клітин, активація обмінних циклів і гуморальних систем, пластичність мозку, детоксикація;

  2. поява багатоядерних клітин;

  3. підвищення розміру мітохондрій і натомість зменшення кількості інших органел;

  4. гіпертрофія і гіперфункція окремих клітин на умовах загибелі їхньої частини;

  5. підвищення чутливості до медіаторів за умов ослаблення нервового контролю.

Співвідношення цих процесів визначає видову і індивідуальну тривалість життя.

Всі прояви процесу старіння поділяють на хронобіологічні і онтобіологічні.

Хронобіологічні прояви старіння виду - остеопороз, склероз судин і інші збігаються з календарним віком. Вони тим більше виражені, чим довше видова тривалість життя.

Онтобіологічні - молекулярно-генетичні порушення, зміни функції серцево-судинної системи, нейрогуморальної регуляції збігаються з темпом старіння, тобто з біологічним віком.

Для процесу старіння характерні наступні особливості:


 • гетерохронність - відмінність у часі настання виражених проявів старіння окремих органів і систем. Наприклад, атрофія тимусу у людини починається у період статевого дозрівання; статевих залоз - у клімактеричному періоді; деякі функції гіпофізу зберігаються на високому рівні до глибокої старості;

 • - гетеротопних – неоднаковий ступінь процесу старіння у різних органах і структурах одного і того ж органу. Так, вікові зміни пучкової зони кори надниркових залоз виражені менше, ніж клубочкової і сітчастої зон; неоднакова ступінь зникнення нейронів у різних структурах мозку;

 • - гетерокінетичність - різна швидкість розвитку вікових змін. В одних тканинах вони виникають рано, але відносно повільно прогресують; в інших - розвиваються пізніше, але прогресують стрімко;

 • - гетерокатефтентність - різноспрямованість вікових змін, пов'язана з активацією одних і пригніченням інших життєвих процесів у старіючому організмі.

При наявності загальних закономірностей старіння характеризується значними індивідуальними відмінностями. Виділяють гемодинамічний, нейрогенний, ендокринний та інші синдроми старіння. Популяція не представляє собою однорідне старіючу групу; в ній можна виділити кілька субпопуляцій, що відрізняються за темпом старіння, особливостям розвитку вікової патології, тривалості життя.


 1. Структурні, функціональні та біохімічні прояви старіння на молекулярному, клітинному, тканинному, органному, системному рівнях і на рівні організму в цілому

У процесі старіння в організмі розвиваються закономірні структурні і функціональні зміни, які виявляються на всіх рівнях організації - організменому, органному, тканинному, клітинному, субклітинному, молекулярному.

Молекулярні і клітинні прояви старіння полягають у зміні показників потоків інформації і енергії, стану ультраструктур диференційованих клітин, зниженні інтенсивності клітинної проліферації. Нагадаємо, що функціонування ДНК, що вбирає у себе біологічну (генетичну) інформацію, пов'язане з її репродукцією, транскрипцією, репарацією. З огляду на можливу роль помилок у молекулах ДНК у порушенні клітинних функцій у процесі старіння, вивчали ефективність механізмів репарації ушкоджень молекулярної структури ДНК (згідно з розрахунковими даними, щомиті у геномі виникає мінімум одне пошкодження) у різному віці, а також кореляцію між інтенсивністю цього процесу і тривалістю життя. З одного боку, рівень репарації ушкодження УФ-опроміненням ДНК ембріональних фібробластів трьох ліній мишей виявився пропорційним середньої тривалості їхньго життя (900, 600 і 300 діб). З іншого - репарація ДНК після УФ-опромінення не розрізнялася у культурах фібробластів шкіри людей у діапазоні від 0 (новонароджені) до 88 років. Загальний висновок зводиться до того, що інтенсивність молекулярної репарації ДНК змінюється з віком у деяких типах клітин, але головна причина клітинного старіння не у цьому.

У диференційованих клітинах ссавців старіння супроводжується у цілому зниженням транскрипційної активності. Так, у мишей інтенсивність синтезу РНК в ядрах печінкових і нервових клітин між 12-м і 30-м місяцями життя падає на 50%. Зміна синтезу відноситься не тільки до рРНК, що не кодує структуру білків, але і до м-РНК. У порівнянні з активним репродуктивним періодом життя у старіючому організмі дійсно спостерігається зникнення у клітинах певних типів м-РНК, але у цей же час реєструється поява деяких типів м-РНК, що не утворюються раніше. Таким чином, мова йде про часткову зміну біологічної інформації, яка використовується клітиною у різному віці (феномен диференціальної активності генів).

Швидкість зниження транскрипційної активності ДНК у постмітотичних високодиференційованих клітинах, наприклад, нервових, залежить від умов їх існування протягом життя, зокрема, від напруженості їхнього функціонування. Так, одне і те ж функціональне навантаження, розподілене між меншим числом клітин, призводить до більш раннього падіння рівня транскрипції у їхніх ядрах. Було також показано, що паралельно зміні швидкості зниження транскрипції, скорочується максимальна тривалість життя, що досягається тваринами. Припускають, що регуляція транскрипції інформації з ДНК відбувається шляхом зміни ДНК-білкових зв'язків у хроматині. Із віком такі зв'язки стають менш рухливими, відзначається зниження вмісту у хроматині негістонових білків.

Зміни трансляції у процесі старіння вивчають за змістом рРНК (показник загальної білок-синтезуючої здатності клітини), і-, м-РНК (набір утворених білків), активності аміноацил-тРНК-синтетаз (ферменти активації амінокислот). Виявилося, що у віці від 12 до 70 років у людей втрачається близько половини генів рРНК, що відносяться, як відомо, до помірно повторюваним нуклеотидним послідовностям, які дубльовані у геномі людини більш 300 разів. Збережене число генів, мабуть, здатне забезпечити утворення необхідної кількості рРНК. Інтенсивність білкового синтезу у цілому знижується у зрілому віці.

Про вікові зміни набору утворених білків судять за вмістом у клітинах різних ферментів. Активність ферментів, відповідальних за окислення, змінюється у старіючому організмі однобічно - вона знижується.

Важливе значення при старінні мають зміни енергетики організму, зокрема, давно відзначений зворотний зв'язок між тривалістю життя тварин різних видів і питомої швидкістю обміну речовин. Існує особливе поняття енергетичного життєвого потенціалу, що відображає загальну кількість витраченої за життя енергії. Зміни потоку енергії у процесі старіння складаються у зниженні кількості мітохондрій у клітинах, а також падінні ефективності їх функціонування. У дорослих щурів кількість кисню, яка споживається на 1 мг білка мітохондрій, у 1,5 рази вище, ніж у старих тварин. Важлива властивість старіючого організму - зміщення у процесах енергозабезпечення функцій співвідношення між тканинним диханням і гліколізом (безкисневий шлях утворення АТФ) на користь останнього.

Зміни у процесі старіння ультраструктури клітин зачіпають практично всі органели, як загального, так і спеціального значення. Одночасно може відбуватися накопичення незвичайних речовин, іноді структурно оформлених (ліпофусцин). Найбільш помітна вікова перебудова постмітотичних високоспеціалізованих клітин - нейронів, кардіоміоцитів. Для старіючих нервових клітин, наприклад, типове скорочення обсягу шорсткого ендоплазматичного ретикулуму, збільшення вмісту мікрофібрил, що, можливо, пов'язано із порушенням транспорту речовин по відростках. У відростках мотонейронів старих щурів швидкість транспорту становить приблизно 200 мм / доб, тоді як у зрілих тварин - 320 мм / сут. Паралельно спостерігається зниження інтенсивності синтезу білка і РНК. Відзначається уповільнення проведення нервового імпульсу, а у деяких типах нервових клітин - зменшення кількості утвореного медіатора. Найбільш типова риса старіння нервових клітин ссавців, у тому числі людини, - наростаюче нагромадження з віком у цитоплазмі пігменту ліпофусцину. У 60-річних людей завдяки збільшенню вмісту пігменту частка цитоплазми знижується у 1, 3, a y 80-річних - у 2 рази у порівнянні із 40-річними. Ліпофусцин часто називають пігментом зношування, тобто баластом. Протилежна точка зору приписує ліпофусцину роль внутрішньоклітинного депо кисню.

Вікове накопичення ліпофусцину поширюється крім нервової системи на серцеву і скелетну мускулатуру. Ще один приклад зміни у ході старіння спеціальних органел стосується міофібрил у клітинах серцевого м'яза, щодо яких починають переважати деструктивні процеси.

На певному етапі прогресивна еволюція життя на землі виявилася пов'язаною із переходом до більш ефективного аеробного типу енергозабезпечення процесів життєдіяльності. Не слід, однак, забувати, що використання клітинами кисню призводить до утворення вільних радикалів (О2-, ОН, Н2О2), які у силу надзвичайної реакційної здатності можуть викликати швидкі руйнування біологічних структур (мембран, макромолекул). Несприятливих ефектів вільних радикалів у клітинах протистоять закріплені процесом еволюції природні антиоксидантні механізми - ферменти, що руйнують пероксиди. У процесі старіння дієвість механізмів, що нейтралізують вільні радикали і пероксиди, знижується. Вільні радикали здатні порушити будь-яку ланку молекулярної організації клітини, що робить їх універсальним фактором старіння на молекулярному і субклітинному рівні незалежно від виду клітини.

З початку 60-х років з'явилися нові погляди на значення для старіння і тривалості життя закономірностей клітинної проліферації. На підставі підрахунку числа поділу фібробластів, що висіваються у культуру тканини від ембріона людини і від дорослих людей, було зроблено висновок про межі клітинних поділів (ліміт Хейфліка), якому відповідає видова тривалість життя. Показано, що фібробласти миші здатні подвоювати свою чисельність у 14 - 28 разів, курчати – у 15 - 35, людини – у 40 - 60, черепахи - у 72 - 114 разів. Перевірка результатів, про які йде мова, виявила, що уявлення про обмеженість числа клітинних поділів в індивідуальному розвитку неточне.

Разом з тим зберігають своє значення класичні уявлення, що йдуть коренями у XIX століття, які стверджують, що старіння і природний його наслідок - смерть - це своєрідна плата за явище клітинного диференціювання. Вихід клітин у диференціювання для багатьох типів клітин означає старіння і загибель у зв'язку із втратою можливості повернення у мітотичний цикл (нервові клітини, серцевий і скелетні м'язи, лейкоцити і еритроцити крові, епітелій ворсин кишечника).

Молекулярні механізми старіння клітин різних типів не універсальні. Не можна пояснити молекулярні механізми старіння одних клітин даними, отриманими щодо клітин іншого типу; не вважається послідовність змін на молекулярному рівні у клітинах одного типу загальної закономірністю старіння усіх клітин. Справді, послідовність вікових зміні у первинно старіючому нейроні і, приміром, у м'язовій клітині після деструкції, багато у чому відрізняються одна від іншої. В одних клітинах первинні зміни наступають за регулюванням геному, в інших починаються у мембранних процесах, енергетичному обміні, а вже вдруге - у геномі з наступним порушенням переважно у всіх ланках життєдіяльності клітин.

Старіння призводить до функціональної неповноцінності клітин різного типу. Понад те, глибокі вікові зміни метаболізму і структури призводять як до функціональної дефектності клітини, так і до підсумкової її остаточної загибелі. Але навіть функціонально однорідні клітини старіють не в однаковому темпі. Серед одного й того ж самого класу клітин - нервових, м'язових, печінкових та інших можна визначити клітини із грубими змінами структури та функції і клітини з вираженими проявами гіперфункції, з комплексом адаптаційних реакцій. Так, у багатьох клітинах відзначається зменшення ядерно-цитоплазматичного коефіцієнту; зменшення кількості мітохондрій, їх набухання, руйнацію, спіралізацію; порушення цілісності ендоплазматичного ретикулуму, атрофію канальців ендоплазматичного ретикулуму; зменшення кількості рибосом, збільшення кількості первинних лізосом, появу вторинних лізосом, накопичення ліпофусцину, аутофагосом і залишкових тілець; появу вакуолей, обмежених мембраною, зміну товщини і розриви у плазматичній мембрані. У м'язових волокнах зменшується фракційний обсяг саркотубулярної мережі, порушується розташування А- та І-дисків, цистерни Т-систем в окремими місцях розширені і характеризуються осередковим потовщенням і ущільненням мембран, наступають серйозні порушення у самому скорочувальному апараті міоцитів. Гістохімічні методи дозволяють встановити певну кореляцію між ступенем структурних, ультраструктурних змін у клітині і активністю низки ключових ферментів, змістом глікогену, РНК та інших.

Гибель клітин, зменшення їхньої кількості неоднаково виражено у різних органах і клітинних популяціях у процесі старіння. Так, наприклад, у мозку, корі мозочка, у шкаралупі, блакитній плямі відзначається спад клітин на 30 - 40%. У той самий час у ряді структур гіпокампу, стовбура мозку, гіпоталамусу втрата числа нейронів мало зазначена. Зменшення числа клітин описано у печінці, нирках, ендокринних залозах, міокарді, скелетних м'язах.

Зменшення кількості і функціональної активності клітин неоднаково відображується на функції різних органів при старінні. Особливе значення цей процес має для функції нервових центрів, де досить обмежена популяція клітин визначає важливі центральні взаємовідносини, регуляцію метаболізму і функції інших органів і тканин. Поруч із цим при старінні описані клітини, які перебувають у стані гіперфункції і гіпертрофії. Вони відрізняються рядом метаболічних, структурних феноменів, які мають вочевидь адаптивний характер - гіпертрофія ядра, поліплоїдія, багатоядерність, збільшення площі ядерних мембран, гіпертрофія мітохондрій, гіперплазія структур апарату Гольджи, поява потужної мережі шорсткуватого ретикулуму, гіпертрофія міофібрил та інших. У деяких клітинах відзначаються окремі компоненти вітаукту за умов вікової деградації, у інших адаптивне зрушення уражує всю клітину загалом. Можна припустити, що за спадання частини клітин на решту лягає підвищене функціональне навантаження. Метаболічні зрушення, що відбуваються у клітині, активують генетичний апарат і біосинтез білку клітиною, внаслідок чого розвивається гіпертрофія. Розвиток її залежатиме від рівня навантаження і виразності вікові зміни генетичного апарату.

Дуже важливо зазначити, що у межах органу змінюється співвідношення клітин різної функціональної значимості. Йдеться про наростання гліозу у багатьох структурах мозку, зміну співвідношення аферентів, інтернейронів, мотонейронів у спинному мозку, про нерівномірний зсув у кількості функціонально різних клітин гіпоталамусу. Отже, лише простим зниженням кількості клітин неможливо пояснити розмаїття функціональних змін, наступаючих у процесі старіння. Важливі взаємини між деградованими клітинами і виникаючими адаптивними реакціями, станом механізмів регуляції, що визначають взаємодію клітин.

Відомо, що при старінні наступають серйозні порушення функції імунітету. Загальний вміст Т- і В-лімфоцитів, плазматичних клітин, активність макрофагів, рівень імуноглобулінів змінені мало. Для драматичних змін функції імунітету більше надає впливу співвідношення зрілих та незрілих лімфоцитів, довго існуючих і коротко існуючих лімфоцитів і особливо регуляторних чинників — хелперів і супресорів. Останніми роками розкриваються дедалі нові важливі функції гліальних елементів, зокрема їхня роль у регуляції трофіки нейронів. Передбачається, що сполучнотканинні елементи у міокарді можуть регулювати пластичні процеси у міокардіальних клітинах. Отже, стосунки між цими клітинами під час вікової еволюції не укладаються у категорії «більше - менше», а мають істотне регуляторне і певне адаптивне значення.

У процесі еволюції функціонально однорідні клітини зазнавали певних змін. Проте фундаментальні і фізіологічні властивості їх збереглися. Цим можна пояснити і подібність багатьох проявів старіння клітин, узятих від тварин, що є на різних етапах філогенезу.

Старіння організму починається ще до клітинного рівню. Зрозуміло, що порушення вікової структури і функції клітин пов'язане із зменшенням кровопостачання органу, зміною хімічного складу крові й, передусім, концентрації гормонів. Порушення кровопостачання має особливо велике значення у старінні і, відтак, загибелі клітин статевих органів, мозку і м'язів. Справді, кровопостачання цих органів при старості порушується особливо істотно, тому що ці клітини найчутливіші до дефіциту кисню. Понад те, характер біохімічних змін при старінні у клітинах яєчника загалом відповідає тим, що зокрема є характерними для клітин при недостатньому постачанні їх киснем. У м'язових клітинах діафрагми у процесі старіння спостерігається різка зміна структури фібрил, і характер цих змін також аналогічний тим, що відбувається при недостатньому постачанні м'язів киснем. З іншого боку, старіння клітин яєчника значною мірою зумовлено порушенням співвідношення різних гормонів, регулюючих їхню функцію. У похилому організмі до цих механізмів старіння і, відтак, загибелі клітин «підключаються» і імунологічні механізми. Ефективне функціонування імунологічної системи - одна з умов надійного існування багатьох тварин, зокрема людини, що піддаються впливу різних чужорідних антигенів. У процесі старіння ця ефективність знижується. І справа не стільки у тому, що знижується здатність організму протистояти чужорідних антигенів. Насамперед, важливе те, що різні клітини, здатні до синтезу антитіл, починають виробляти їх проти власних структур, тобто, аутоантитіла. Основною причиною їх синтезу є втрата здатності клітинами, які синтезують антитіла, розрізняти «своє» від «чужого». Найчастіше, напевно, це пов'язано з мутацією таких клітин, і тоді при виході їх у кров, наприклад, білків мембран клітин мозку чи щитоподібної залози, сприймаються, як чужорідні білки, і тому проти них виробляються антитіла. Кількість аутоантитіл збільшується у процесі старіння. Отже, у похилому організмі стала небезпека ушкодження ними клітин мозку і щитоподібної залози. Адже аутоантитіла, реагуючи зі специфічними їм антигенами, порушують функцію і структуру органів, до складу яких ці антигени належать. З іншого боку, клітини, антигени яких відреагували з аутоантитілами, можуть бути жертвою макрофагів, основна функція яких знешкоджувати пошкоджені клітини.

Іншою причиною синтезу аутоантитіл є зміна антигенного складу тих чи інших органів. У старих організмів виявляються білки, антигенний склад яких різний. З погляду на це, з урахуванням викладених вище механізмів різних порушень синтезу білка при старінні, легко зрозуміти, які їхні причини і як їх багато. Але навіть незначно змінені білки можуть розпізнаватися імунологічної системою як чужі, адже проти них синтезуються антитіла. І порушення кровопостачання органів, і синтез аутоантитіл, та концентрації гормонів - це приклади основних порушень дистанційної взаємодії клітин при старінні. Проте клітини взаємодіють і з іншими клітинами. Можна навіть стверджувати, що «підтримка нормальних стосунків» між клітинами - необхідна умова збереження ними життєздатності протягом тривалих проміжків часу. Особливо велика роль взаємодії клітин у процесах розвитку організму, коли відбувається формування органів. Проте після завершення розвитку організму порушення взаємодії між клітинами може мати трагічні наслідки. Наприклад, функція нейронів значною мірою залежить від клітин, що їх оточують, а перенесення інформаційної РНК від лімфоцитів до плазматичних клітин є необхідною умовою вироблення антитіл. Роль порушення таких взаємодій у процесі старіння організму ще має бути вивчена, але те, що ми тепер знаємо про зміни клітинних мембран у процесі старіння, дозволяє нам надійти висновку, що це неминуче, і є однією з важливих ланок процесу старіння.

До складу надклітинних функціональних одиниць, крім клітин, належить і міжклітинна речовина. Однією з її функцій є також встановлення «правильних взаємовідносин» між клітинами, забезпечення їх поживними речовинами і киснем. Основний компонент міжклітинної речовини є колаген, кількість якого із віком збільшується. Тобто, у процесі старіння із віком стає дедалі більше клітин та дедалі більше міжклітинної речовини. Але, крім кількісних змін, колаген згодом піддається і якісним змінам. Їх виникнення зумовлено насамперед тим, що колаген – ще одна, крім ДНК, макромолекула, яка практично цілком не оновлюється після завершення синтезу. Можливо, невипадково саме ці макромолекули (і лише вони) складаються з ланцюгів, спірально закручених один на другий. Щоправда, ДНК – це дволанцюжкова спіраль, колаген - триланцюжкова. Колаген, виділений із різних органів старих тварин, різко відрізняється від колагену, виділеного з тих самих органів молодих тварин. Ці зміни різноманітні, проте більшість їх є наслідком одних і тих же молекулярних подій – утворення між ланцюгами колагену ковалентних зшивок (найчастіше поміж їхніми амінокислотами лізином і тирозином). Кількість таких зшивок настільки закономірно збільшується у меру старіння, що фізико-хімічні властивості колагену можуть бути критерієм біологічного віку організму. Наприклад, після хронічного опромінення тварин іонізуючої радіацією тривалість життя їх зменшується, причому в органах таких тварин розвиваються зміни, аналогічні тим, які можна спостерігати і при старінні тих же тварин. Тобто опромінення прискорює розвиток процесу старіння лише на рівні цілісного організму. Розвиток спонтанних молекулярних змін міжклітинної речовини також прискорюється: колаген, виділений з органів опромінених тварин, містить кількість зшивок, яка властива колагену старих тварин.

У міжклітинній речовині, крім мережі колагенових волокон, містяться еластичні нитки. Вони складаються з еластину, утворення якого відбувається внаслідок взаємодії двох макромолекул: глікопротеїду і проеластину. Причому спочатку глікопротеїд полімеризується у мікрофібрили, на які внаслідок електростатичної взаємодії адсорбуються молекули проеластину. Наступний етап утворення еластинових фібрил каталізується спеціальним ферментом лізиноксидазою, і між двома макромолекулами утворюються ковалентні зв’язки. Еластин є також метаболічно стабільною структурою, і з віком кількість перехресних зв'язків у ньому збільшується. Проте, утворення цих «додаткових» зшивок відбувається, очевидно, не через специфічну дію ферментів, а внаслідок окислення лізинових залишків перекисами та іншими продуктами метаболізму.

Отже, основні принципи старіння клітин та міжклітинної речовини виявляються однаковими. В обох випадках вони обумовлені утворенням зшивок між макромолекулами, зазвичай, не схильних до метаболізму. Причому механізми зшивання макромолекул також аналогічні. Процес звичайно починається (ініціюється) істинно спонтанною, тепловою руйнацією макромолекул чи окисленням її низькомолекулярних метаболітів (зазвичай перекисами), і за утворення зшивок між ДНК і гістонами й між молекулами колагену і макромолекулами, що входять до складу еластину, завжди, очевидно, беруть участь аміногрупи лізину.

Як вже було зазначено, молекулярні зміни міжклітинної речовини мають важливе значення у розладах взаємодії між клітинами при старінні, порушенні їх постачання киснем і різними поживними речовинами. Це пов'язано як із неможливістю дифузії речовин між клітинами, так і між клітинами і кров'ю. Адже і колагенові, й еластинові волокна входять до складу судинної стінки. Отже, те, що остання із віком стає більш щільною, менш еластичною, залежить, передусім, від описаних молекулярних змін колагену і еластину. Понад те, такі зміни є тим головним чинником, що робить судинну стінку із віком найвразливішою до атеросклерозу. Це конкретний приклад того, що старіння створює підґрунтя для розвитку найпоширеніших і важких захворювань людини. Проте старіння міжклітинної речовини може ініціюватися незалежно від вікових зміни клітин, але щонайменше значною мірою визначається ними. Мітотичний потенціал фібробластів із віком зменшується, хоча у процесі старіння головним чином порушується така їхня основна функція, як синтез колагену.

Утворення еластинових волокон залежить від скоординованого синтезу клітинами щонайменше двох типів макромолекул. У «старої» сполучної тканині ця координація порушується, синтезується щонайбільше глікопротеїду, що, саме, має приводити до утворення еластинових нитей з порушеною структурою, але це, у свою чергою, є підставою до виникнення «протиеластинових» антитіл, що руйнують стінку судини. Такі зміни у процесі «нормального» старіння судинної стінки, і становлять ланцюг подій при розвитку атеросклерозу. Навіть старіння міжклітинної речовини кісткової тканини значною мірою залежить від порушення функції спеціальних клітин - остеобластів. Саме це клітини синтезують речовину (білок, який знаходиться у комплексі з кальцієм i фосфатом), яка ініціює процес відкладення у кістках солей кальцію. При різних патологічних процесах відкладення кальцію відбувається не у кістковій тканині, а в інших органах (переважно у артеріальній стінці). Причиною цього процесу – дистрофічної кальцифікації є не збільшення у крові концентрації кальцію, а скоріш порушення синтезу остеобластами ініціатора кальцифікації, одного із важливих симптомів старіння людини. Отже, і це, начебто, суто фізико-хімічний процес у міжклітинній речовині із віком може бути зв'язаний зі старінням клітин.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка