Сила слова у спадщині ВСторінка7/45
Дата конвертації05.02.2019
Розмір1,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45
Література:

  1. Голік Л.О. Полікультурна освіта в Україні / Л.О.Голік, Т.В.Клинченко, М.Ю.Красовицький, Г.І.Левченко // Завуч. – 1999. – № 29/35 (жовтень). – С.3-4.

  2. Гараджа В.И. Толерантность как социальный феномен. / В.И.Гараджа. – Доступний з // http://www.sgu.ru/.

  3. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А.Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1990. –

  4. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива / В.А.Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.

  5. Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори: В 5 т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т. 3. –.387 с.

  6. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори: У 5 т. – К.: Радянська школа, 1976. – Т. 3. – 335 с.

Данилова О.І.*

Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в контексті підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Підготовка конкурентноспроможного, мобільного трудового потен­ціалу у системі професійно-технічної освіти є визначним чинником для створення умов ефективного переходу економіки України на інноваційну модель розвитку. Не викликає сумніву, що рівень і якість трудових ресурсів є однією з основ стабільності в суспільстві. Тому нині наша країна прагне створити такі механізми підготовки кваліфікованих робітників, які б від­повідали міжнародним стандартам та продуктивно діяли на ринку праці.

Одним із шляхів розв'язання визначеної проблеми є об'єктивна оцінка педагогічної спадщини, творче осмислення якої та використання кращих надбань буде сприяти зростанню престижу робітничої професії на сучас­ному етапі розвитку країни.

До числа прогресивних діячів, які зробили істотний внесок у розвиток вітчизняної та світової педагогіки, належить видатний педагог-практик, яскравий фахівець, талановитий письменник Антон Семенович Макаренко.

Виховний досвід А.С.Макаренка ще в середині минулого століття викликав значний інтерес серед науковців і практиків, який не вщухає і сьогодні. Це дослідження «Особистісно-соціальної концепції А.Макаренка в сучасній педагогіці» (Л.Гриценко), аналізу спадщини педагога зарубіжними дослідниками (Н.Дічек), актуальності-неактуальності вивче­ння творчості (М.Галів), перспективи в системі виховної роботи молодших школярів на основі методики А.Макаренка (С.Мельничук) [5].

В основі творчої спадщини А.С.Макаренка – поєднання виховання з трудовою основою життя. Значення надбань педагога в умовах соціально-економічного розвитку країни обумовлені пошуками шляхів розв'язання проблеми підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах та їх адаптації до змінних умов ринкової економіки.

Перевиховання Антон Семенович здійснював шляхом залучення учнів не тільки до побутового самообслуговування, а й до рентабельної продуктивної праці,що давало можливість знайомити їх з виробничими відносинами, отримувати надійну професію та організаційні навички.

Досить повчальним є перетворення виховних закладів – колоній і ко­мун – у виробничі колективи, які є інструментами досягнення головної цілі: виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної адаптуватися до соціально-економічних змін. «Я не вважаю, – писав А.С.Макаренко, – що потрібно виховувати окрему людину, я вважаю, що потрібно виховувати цілий колектив. Це єдиний шлях правильного виховання» [3, с. 231].

У професійній школі комуни імені Ф.Е.Дзержинського навчання вихованців здійснювалось у двох напрямках: загальноосвітнього мінімуму (рівень семи класів трудової школи другого ступеня) та прикладних знань до продуктивної праці, а саме, технологія матеріалів (металу, дерева) і креслення. Рівень професійної підготовки учнів відповідав четвертому розряду кваліфікації практичного ремесла і дозволяв випускати досить складну і якісну продукцію – електросвердла і фотоапарати ФЕД. З огляду на це можна зробити висновок, що професійна підготовка у вище­зазначеній школі перебувала на високому рівні.

Особливу увагу педагог приділяв навчанню учнів творчій праці, яка можлива лише за умов розуміння її необхідності та корисності, ставлення до роботи з любов'ю. Стимулом творчого ставлення особистості до професійної діяльності є радість, викликана позитивними результатами праці. Для підлітків важливим є те, щоб їх зусилля були своєчасно і спра­ведливо оцінені. Підкреслюючи цю значимість, А.С.Макаренко зазначав: «Визнання його роботи гарною роботою має бути найкращою нагородою за його труд. Такою ж нагородою буде для нього ваше схвалення його винахідливості…, його способів роботи» [2, с.377].

На думку Антона Семеновича, суттєвим є не тільки оволодіння тех­нікою професійної діяльності, але й ставлення до неї. Беззаперечно, що усвідомлення суспільного значення професійної діяльності пов'язано з уяв­ленням чітких цілей і перспектив праці. Для того, щоб виховувався весь колектив, а учні брали активну участь у житті училища, перед ними мають бути професійні перспективи для постійного просування в процесі навчання. Наголошуючи, що навчальні завдання мають ґрунтуватися на цінностях, які створює праця, педагог зазначав: «Я не уявляю... трудового виховання… поза умовами виробництва. … я переконаний, що праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є позитивним елементом вихо­вання, тому що праця, так звана навчальна, і та повинна виходити з уявлення про цінності, які праця може створити» [3, с.240].

Підвищенню продуктивності праці сприяє використання методу вина­ходів. Це доводить висновок, який зробив видатний педагог: «…продуктив­ність праці підвищується… з допомогою нового підходу до роботи, нової логіки, нового розміщення елементів праці. Отже продуктивність праці під­ви­щується з допомогою методу винаходів, відкриттів, знахідок» [3, с.139-140].

У педагогічному досвіді А.С.Макаренка розкрито ефективне використання методів педагогічного впливу: методу вимоги, методу дитячої радості, методу завтрашньої радості, або «системи перспективних ліній», методу суспільної думки, методики безпосереднього впливу педагога, методів покарання та заохочення [1, с.115]. Усі ці методи організовують та спрямовують життя учнівського колективу і можуть бути використані у сучасній педагогіці, з урахуванням сучасних соціальних умов розвитку суспільства і вимог до професійно-технічної освіти.

З основного положення Антона Семеновича про виховання як активну цілеспрямовану дію щодо особистості, можна зробити висновок про виняткову роль викладача як головної фігури в педагогічному процесі, організатора колективу і діяльності його членів. На сучасному етапі оновлення системи професійно-технічної освіти соціальний запит щодо професійної компетентності майстра виробничого навчання і викладача спецдисциплін визначається системою вимог до професіоналізму педагогів, таких як професійне здоров'я, прагнення до саморозвитку, професійно-педагогічна компетентність, використання творчого потенціалу в розв'я­занні актуальних проблем професійно-технічної освіти [4].

Успіх навчально-виховного процесу в цілому залежить від взаємодії майстра виробничого навчання і викладача спецдисциплін з учнями проф­техучилищ, яка побудована на основі педагогічно доцільних взаємовідно­син, взаєморозуміння і взаємодоповнення. Кінцевий результат взаємодії – рівень підготовленості випускників до виконання ролі висококвалі­фіко­ва­ного робітника, здатного професійно і творчо розв'язувати виробничі зав­дання, нести відповідальність за якість прийнятих рішень і перебудо­ву­вати власну діяльність під впливом вимог сучасних технологій виробництва.

Отже, вищевикладене дає підстави стверджувати, що досвід, узагальнення та висновки видатного педагога А.С.Макаренка унікальні і продовжують збагачувати педагогічну теорію і практику сучасності багатьма фундаментальними положеннями, що набувають значення нових освітніх цінностей. Тому ідеї А.С.Макаренка можуть бути успішно реалізовані в усіх навчальних закладах, а особливо, творчо застосовані при підготовці кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Алерген-специфічна імунотерапія алергічних захворювань
2014 -> Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
2014 -> Перелік питань до складання екзамену з Педіатрії
2014 -> Управління охорони здоров’Я
2014 -> Перелік питань для аудиторної контрольної роботи №1 розділу “Загальгна мікробіологія
2014 -> Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового
2014 -> Перелік тем навчальної дисципліни
2014 -> Перелік питань до складання комплексного кваліфікаційного екзамену з навчальної дисципліни: „Педіатрія”
2014 -> Крок Фармація Мікробіологія 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка