Тесленко микола миколайович


Морфологічні зміни в тканині ПЗ при раку голівкиСторінка23/34
Дата конвертації04.02.2019
Розмір9,3 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34
4.4. Морфологічні зміни в тканині ПЗ при раку голівки.

Мікроскопічно в досліджуваному матеріалі в усіх спостереженнях виявляється високо-, помірно танизькодиференційованапротокова аденокарцинома ПЗ. Пухлинна тканина представлена добре розвиненими залозистими структурами, які в більшій чи меншій мірі нагадують нормальні панкреатичні протоки, занурені в десмопластичну строму. Часто зустрічаються залізисті структури з різним ступенем диференціювання пухлинних клітин.


У високодиференційованій аденокарциномі визначаються великого і середнього розміру залізисті протокові структури овальної, округлої або неправильної форми, вистелені великими пухлинними клітинами циліндричної, кубічної або сплощеної форми. У частині пухлинних залоз спостерігається багаторядність епітелію. Переважно у великих протокових структурах сформовані сосочкоподібні утворення, не мають фіброваскулярну основу. Пухлинні клітини з різним ступенем еозинофілії цитоплазми з вираженою реакцією на РНП (рис. 4.25).

У цитоплазмі апікальних відділів клітин і в просвіті протокових структур визначаються скупчення слизу з ШИК-позитивною реакцією внаслідок вмісту в ній нейтральних глікозаміногліканів. Гіперхромні ядра клітин округлої або овальної форми з наявністю ядерець, з помірною або вираженою реакцією на ДНП (рис. 4.26). Фігури мітозу в пухлинних клітинах зустрічаються рідко. Базальна мембрана епітелію при ШИК-реакції тонка, місцями не візуалізується.

У помірнодиференційованійпротоковій аденокарциноміпротокові структури переважно середніх розмірів і поєднуються з наявністю залізистих тубулярних структур різної форми. Цитоплазма пухлинних клітин слабо еозинофільна, зустрічаються численні клітини з оптично порожньою цитоплазмою. Реакція Браше виражена помірно або слабо. Уміст слизу в цитоплазмі клітин і просвіті проток знижується порівняно з високодиференційованою аденокарциномою. Гіперхромні ядра клітин різної величини та форми, з різноманітною структурою хроматину й наявністю ядерець. Реакція Фельгена-Россенбека інтенсивна, зустрічаються численні мітози(рис. 4.27).У складі низькодиференційованого протокового раку зустрічаються ділянки, що складаються з дрібних атипових залоз, поля пухлинних клітин солідної будови, які витісняють тканину ПЗ, а також фокуси анапластичних пухлинних клітин (рис. 4.28). Слизоутворення в більшості клітин не спостерігається, унаслідок чого їх цитоплазма виглядає оптично порожньою, рідше − слабо еозинофільньою, реакція Браше негативна або слабо виражена. Поліморфні ядра клітин великі, гіперхромні, з наявністю ядерець і різноманітністю структури хроматину, численними мітозами. Реакція на ДНП має інтенсивний характер.


Строма пухлини представлена пучками фуксинофільних колагенових волокон, розташованих без певної орієнтації, що переплітаються між собою. У частині препаратів пучки сполучнотканинних волокон товсті, грубі, інтенсивнофуксинофільні, тісно прилягають один до одного. Між волокнистими структурами візуалізуються численні фібробласти з помірною реакцією на РНП у цитоплазмі та інтенсивною реакцією на ДНП в ядрі.

Численні недиференційовані кровоносні судини пухлинної строми різного калібру, просвіти їх, як правило, розширені, переповнені кров'ю. Стінка судин представлена базальною мембраною таендотеліоцитами. При ШИК-реакції судинна базальна мембрана з ділянками стовщення та розщеплення, осередково не візуалізується (рис. 4.29). Нерівномірно розташовані на базальній мембрані ендотеліальні клітини набряклі, виступають у просвіт судини. Ядра клітин великі, помірнобазофільні, з помірною реакцією на ДНП. Цитоплазма клітин багата РНП. У стромі пухлини зрідка зустрічаються фокуси стромального некрозу, вогнищеві, переважно периваскулярні крововиливи, розсіяна або дрібновогнищевалімфогістіоцитарна запальна інфільтрація.


У всіх досліджених спостереженнях у навколишній пухлині тканини ПЗ спостерігалася гістологічна картина ХП з вираженим фіброзом строми з різко вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією, атрофією ацинарної тканини та утворенням псевдочасточок, метаплазієюацинарного епітелію з формуванням ацинодуктулярних структур, а в низці спостережень з фокусами гіперпластичних змін епітелію проток за типом внутрішньопротокової неоплазії переважно третього ступеня (PanIN-3). PanIN-3 характеризується вираженою атипією клітин із втратою їх полярності, укрупненням і гіперхромією ядер з наявністю ядерець, частими мітозами, зрідка патологічними. Кількість ендокринних острівців у близько пухлинної паренхіми не змінюється, відзначається їх гіперплазія та зближення (рис. 4.30).
У просвіті окремих кровоносних і лімфатичних судин як пухлинної строми, так і прилеглої тканини ПЗ, зустрічаються пухлинні емболії (рис. 4.31). У низці спостережень, переважно низькодиференційованої аденокарциноми, відзначається зростання пухлинної тканини в напрямку до нервових стовбурів з подальшим поширенням по їх ходу (рис. 4.32).

Таким чином, у результаті комплексного морфологічного дослідження видалених інтраопераційно ділянок ПЗ встановлено, що при ХП спостерігаються виражені зміни в усіх її структурних компонентах. У внутрішньочасточковій, міжчасточковій і перидуктальній стромі розвиваються поширені фіброзні зміни, що супроводжуються частковою або повною атрофією паренхіматозних структур і їх перебудовою з формуванням псевдочасточок, метаплазієюацинарної тканини з формуванням ацинодуктулярних структур, гіперплазією та зближенням ендокринних острівців.У судинному компоненті відзначаються виражені структурно-функціональні порушення у вигляді дистонії судин, дистрофії та деструкції їх стінки й базальної мембрани з альтеративними змінами ендотелію, які обумовлюють розвиток його синтетичної гіпофункції та порушення проліферативної активності. Ушкодження судин супроводжуються важкими дисциркуляторними та деструктивними змінами в тканині ПЗ: вогнищевим периваскулярним, периневральним і розповсюдженим набряком строми, осередковими периваскулярними крововиливами, ацинарними тастромальниминекрозамиіз зонами геморагічної інфільтрації, формуванням пост некротичних псевдокіст.Дисциркуляторні порушення посилюють хронічну гіпоксію, яка в поєднанні з неповною репарацією, що розвивається в осередках некрозу, призводить до прогресування фіброзно-склеротичних процесів та атрофії ацинарної тканини з розвитком незворотної екзокринної дисфункції.

У пацієнтів на рак голівки ПЗ у результаті комплексного морфологічного дослідження інтраопераційновидаленого панкреатодуоденальногокопмлексу встановлено, що в10 досліджених випадках зустрічається протокова аденокарцинома різного ступеня диференціювання, побудована з атипових протокових і залізистих структур, занурених у добре васкуляризованудесмопластичну строму, а у 2 – аденокарцинома ПЗ, яка переважно вражала гачкоподібний відросток.Стромоутворення в пухлині обумовлено взаємодією пухлинних клітин з непухлинними клітинами сполучної тканини, що проявляється проліферацією фібробластів і гіперекспресією білків позаклітинного матриксу. Розвинена десмопластичнастрома раку ПЗ відіграє важливу роль у «захисті» від хіміотерапії пухлини, а в поєднанні з посиленим васкулогенезом і підвищенням функціональної активності ендотелію сприяє зростанню ризику метастазування. У наших спостереженнях виявляються ознаки як гематогенного талімфогенного метастазування, так і периневральної інвазії пухлинної тканини.

Необхідно відзначити, що у всіх досліджених спостереженнях у навколопухлинній тканині виявляється морфологічна картина ХП, у більшості спостережень з фокусами метаплазії та внутрішньопротокової неоплазії епітелію, що можна розглядати як фон для розвитку протокової аденокарциноми. У той же час, ракова оклюзія проток може призводити до розширення їх вище місця звуження з вираженими фіброзними змінами та запальною реакцією строми, що супроводжується поширеною атрофією паренхіми.

Матеріали цього розділу опубліковані у вигляді статей, тез:

Криворучко І.А. Роль маркерів пошкодження ендотелію в прогнозуванні гострого післяопераційного панкреатиту після прямих втручань на підшлунковій залозі з переважним ураженням її головки/ І.А.Криворучко, С.М.Тесленко, М.М.Тесленко, В.М.Чеверда// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2014. – Випуск 2 (50). – С. 74-78. (Здобувачем проведено аналіз літературних джерел, клінічні та інструментальні обстеження пацієнтів, участь у лікуванні хворих).

Криворучко І.А. Роль маркерів пошкодження ендотелію в прогнозуванні гострого післяопераційного панкреатиту після прямих втручань на підшлунковій залозі з переважним ураженням її голівки / І.А.Криворучко, С.М.Тесленко, М.М.Тесленко, В.М.Чевереда, С.А.Андреєщев // Клін. Хірургія. – 2014. – № 9.2. – С. 25-28.

Криворучко І.А. Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих хронічним панкреатитом і раком підшлункової залози/ І.А.Криворучко, Н.М.Гончарова, М.М.Тесленко, В.М. Чевереда// Харківська хірургічна школа. – 2015. – №3(74). – С. 173-176. (Здобувачу належить основна ідея дослідження, її теоретичне обґрунтування та практичне впровадження).

Vascular endothelial growth factor serum concentration in patients with chronic pancreatitis and pancreatic adenocarcinoma / R.Smachylo, I.A.Kryvoruchko, N.N.Teslenko, N.N. Goncharova// ISW. Congres Handbook. – Helsinki, Finland. – 2013. – P. 214.
Каталог: upload -> redakt -> diser roboty
diser roboty -> Показатели эт-1 у обследованных больных с различным стажем работы
diser roboty -> Обґрунтування медико-організаційної моделі охорони та підтримки грудного вигодовування в закладах первинної допомоги сільської місцевості
diser roboty -> Особливості патогенезу та морфогенезу запальних захворювань пародонта
diser roboty -> Ліпосомальної форми фосфатидилхоліну
diser roboty -> Алайя ламіа (043. 3) Дисертація оптимізація консервативного лікування пролапсу геніталій у жінок у перименопаузі
diser roboty -> Морфофункціональні особливості кровоносних судин нащадків при тютюнопалінні батьків
diser roboty -> Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Клименко Вікторія Анатоліївна
diser roboty -> Михайленко в о л о димир Леон і дович Гігієнічна оцінка впливу екологічних факторів довкілля на здоров'я дітей сільської місцевості півдня України Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
diser roboty -> Т. В. Фролова загальна характеристика роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка