Титульний аркушСторінка1/15
Дата конвертації13.11.2018
Розмір1,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор


Гомболевський С.Є.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2014

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"

2. Організаційно-правова форма

Державне підприємство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20572069


4. Місцезнаходження

08307, Київська обл., м.Бориспiль

5. Міжміський код, телефон та факс

044-281-74-83, 044-281-72-65

6. Електронна поштова адреса

g.podstrielova@kbp.aero


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень. Цiннi папери України
30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Пiдприємство не приймало участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що дана посада на Пiдприємствi не передбачена. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Пiдприємство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Пiдприємство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Пiдприємство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що облiгацiї Пiдприємства не забезпеченi. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27 не надається, тому що Пiдприємсто не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку Пiдприємством не складалась. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> *Жировий гепатоз
2017 -> Практичних занять на кафедрі хірургії і дитячої хірургії з хірургії для студентів 4 курсу медичного факультету
2017 -> В даний час значної актуальності набула проблема вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв серед неповнолітніх
2017 -> Інформація про Україну
2017 -> Практичного заняття
2017 -> Методичні вказівки до самостійної підготовки студентів 1 курсу медичного факультету до практичних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка