Внаслідок блокади іонних каналів клітинної мембрани її мембранний потенціал спокою зменшився від -90 до -70 мВ. Які канали були заблокованіСкачати 66,61 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.10.2020
Розмір66,61 Kb.
  1   2

#

As a result of blockade of the ionic channels of the cell membrane its membrane resting potential diminished from -90 to -70 mV. What channels were blocked?

0

Sodium.


1

Potassium.

0

Calcium.


0

Magnesium.

0

Chloric.


@At rest, the membrane is permeable only for K +. This provides a free diffusion of them out of the cell. Potassium (K +) carries a positive charge (+) from the cytoplasm to the outer surface of the membrane and increases the number of positive charges on its surface. That is, the nature of the membrane resting potential is associated with the K + ions, and the RMP itself is called potassium diffusion potential. With the blockade of potassium channels, the leak of positively charged ions will decrease, the negativity of the RMP too.

#

Внаслідок блокади іонних каналів клітинної мембрани її мембранний потенціал спокою зменшився від -90 до -70 мВ. Які канали були заблоковані?

0

Натрієві


1

Калієві


0

Кальцієві

0

Магнієві


0

Хлорні


@В спокої, мембрана проникна тільки для K+. Це забезпечує їх вільну дифузію з клітини. Калій (K+) несе позитивний заряд (+) від цитоплазми до зовнішньої поверхні мембрани і збільшує кількість позитивних зарядів на її поверхні. Тобто природа мембранного потенціалу спокою пов'язана з іонами K+, а саме мембранний потенціал спокою називається потенціалом дифузії калію. З блокадою калієвих каналів знизиться витік позитивно заряджених іонів, а також негативність мембранного потенціалу спокою.

#

As a result of activation of the ion channels of the external membrane the rest potential of an excitable cell has greatly increased. What channels were activated?

1

Potassium channels0

Sodium channels

0

Fast calcium channels0

Slow calcium channels

0

Sodium and calcium channels@At rest, the membrane is permeable only for K +. This provides a free diffusion of them out of the cell. Potassium (K +) carries a positive charge (+) from the cytoplasm to the outer surface of the membrane and increases the number of positive charges on its surface. That is, the nature of the membrane resting potential is associated with the K + ions, and the RMP itself is called potassium diffusion potential. With the blockade of potassium channels, the leak of positively charged ions will decrease, the negativity of the RMP too.

#

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани значно збільшився потенціал спокою збудливої клітини. Які канали були активовані?

1

Калієві канали0

Натрієві канали

0

Швидкі кальцієві канали0

Повільні кальцієві канали

0

Натрієві і кальцієві канали@В спокої, мембрана проникна тільки для K+. Це забезпечує їх вільну дифузію з клітини. Калій (K+) несе позитивний заряд (+) від цитоплазми до зовнішньої поверхні мембрани і збільшує кількість позитивних зарядів на її поверхні. Тобто природа мембранного потенціалу спокою пов'язана з іонами K+, а саме мембранний потенціал спокою називається потенціалом дифузії калію. З блокадою калієвих каналів знизиться витік позитивно заряджених іонів, а також негативність мембранного потенціалу спокою.

#

The ionic channels of an excitable cell were blocked, as a result of which its resting potential dissapeared completly soon after. What channels were blocked?

0

Potassium and sodium.0

Sodium.


1

Potassium.

0

Chloric.


0

Calcium.


@At rest, the membrane is permeable only for K +. This provides a free diffusion of them out of the cell. Potassium (K +) carries a positive charge (+) from the cytoplasm to the outer surface of the membrane and increases the number of positive charges on its surface. That is, the nature of the membrane resting potential is associated with the K + ions, and the RMP itself is called potassium diffusion potential. With the blockade of potassium channels, the leak of positively charged ions will decrease, the negativity of the RMP too. With the blockade of potassium channels, the leak of positively charged ions will decrease, the negativity of the IPC - also, and over time, the IPC will become zero.

#

Іонні канали збудливої клітини були заблоковані, в результаті чого її потенціал спокою повністю зник. Які канали були заблоковані?

0

Калієві та натрієві0

Натрієві


1

Калієві


0

Хлорні


0

Кальцієві

@В спокої, мембрана проникна тільки для K+. Це забезпечує їх вільну дифузію з клітини. Калій (K+) несе позитивний заряд (+) від цитоплазми до зовнішньої поверхні мембрани і збільшує кількість позитивних зарядів на її поверхні. Тобто природа мембранного потенціалу спокою пов'язана з іонами K+, а саме мембранний потенціал спокою називається потенціалом дифузії калію. З блокадою калієвих каналів знизиться витік позитивно заряджених іонів, а також негативність мембранного потенціалу спокою.


#

Microelectrode analysis of nerve fiber biolectrical activity revealed, that its membrane potential equals 90 mV. Its initial rest potential was 85 mV. What process occurs in this case?

1

Hyperpolarization0

Depolarization

0

Repolarization0

Overshoot

0

Supernormality@Hyperpolarization - increasing the potential difference between the outer and inner sides of the membrane of the living cell, that is, increasing the resting potential. Hyperpolarization occurs when the membrane permeability increases for K + or C1-ions.

#

Мікроелектродний аналіз біоелектричної активності нервових волокон показав, що його мембранний потенціал дорівнює 90 мВ. Його початковий потенціал спокою становив 85 мВ. Який процес відбувається в цьому випадку?

1

Гіперполяризація0

Деполяризація

0

Реполяризація0

Овершут


0

Супернормальний

@Гіперполяризація – збільшення різниці потенціалів між зовнішніми та внутрішніми сторонами мембрани живої клітини, тобто збільшення потенціалу відпочинку. Гіперполяризація виникає, коли підвищується проникність мембрани для іонів K+ або C1-.


#

It is necessary to get the increase of the membranous resting potential (hyperpolarization) in an experiment on an isolated excitable cell. What ionic channels will be activated for this purpose?

0

Potassium and sodium.0

Sodium.


1

Potassium.

0

Calcium.


0

Sodium and calcium.

@Hyperpolarization - increasing the potential difference between the outer and inner sides of the membrane of the living cell, that is, increasing the resting potential. Hyperpolarization occurs when the membrane permeability increases for K + or C1-ions.


#

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризація). Які іонні канали будуть активовані для цього?

0

Калієві та натрієві.0

Натрієві


1

Калієві


0

Кальцієві

0

Натрієві та кальцієві@Гіперполяризація – збільшення різниці потенціалів між зовнішніми та внутрішніми сторонами мембрани живої клітини, тобто збільшення потенціалу відпочинку. Гіперполяризація виникає, коли підвищується проникність мембрани для іонів K+ або C1-.

#

The permeability of the irritable cell membrane for potassium ions has been increased during an experiment. What changes of membrane electric status can occur?

1

Hyperpolarization0

Depolarization

0

Action potential0

Local response

0

No changes@Hyperpolarization - increasing the potential difference between the outer and inner sides of the membrane of the living cell, that is, increasing the resting potential. Hyperpolarization occurs when the membrane permeability increases for K + or C1-ions.

#

Проникність збудливої клітинної мембрани для іонів калію була збільшена в ході експерименту. Які зміни електричного стану мембрани можуть відбутися?

1

Гіперполяризація0

Деполяризація

0

Потенціал дії0

Місцева відповідь

0

Зміни не відбудуться@Гіперполяризація – збільшення різниці потенціалів між зовнішніми та внутрішніми сторонами мембрани живої клітини, тобто збільшення потенціалу відпочинку. Гіперполяризація виникає, коли підвищується проникність мембрани для іонів K+ або C1-.

#

The irritation of what force is it necessary to inflict on a nervous fibre to cause excitation in the phase of relative refractory period?

0

Under-threshold.1

Above-threshold.

0

Threshold.0

Under-threshold prolonged.

0

Threshold prolonged.@It is the period, during which the nerve fiber shows response, if the strength of stimulus is increased to maximum. Above-threshold can cause responce.

#

Подразнення якої сили необхідно нанести на нервову клітину, щоб викликати збудження в фазі відносного рефрактерного періоду?

0

Підпорогове.1

Надпорогове

0

Порогове


0

Тривале підпорогове

0

Тривале порогове@Абсолютний рефрактерний період - це період, протягом якого нервове волокно не відповідає генерацією імпульсу, якщо сила подразника є пороговою. Надпорогове може викликати реакцію.

#

During the research of an isolated excitable cell it was stated that the threshold of the stimulation force of the cell diminished substantially. What was the reason for it?

0

Blockade of energy production in the cell.0

Inactivation of membrane sodium channels.

0

Inactivation of membrane calcium channels.0

Activation of membrane potassium channels.

1

Activation of membrane sodium channels.@During the electrotonic potentials and the local response, the threshold of the neuron to stimulation changes. A local potential can depolarize the cell (make RMP less) excitatory for instance by opening Na+ gates. During the local response, the threshold is lowered.

#

Під час дослідження ізольованої збудливої клітини було зазначено, що поріг сили стимуляції клітини суттєво зменшився. Що стало причиною цього?

0

Блокада вироблення енергії в клітині.0

Інактивація мембранних натрієвих каналів.

0

Інактивація мембранних кальцієвих каналів.0

Активація мембранних калієвих каналів.

1

Активація мембранних натрієвих каналів.@Під час локальної відповіді змінюється поріг нейрона до стимуляції. Збудливий місцевий потенціал може деполяризувати клітину (наприклад, зменшити потенціал спокою), наприклад, відкривши Na+ ворота. Це призведе до зменшення різниці між Е критичним та Е нульовим, таким чином під час локальної відповіді поріг знижується.

#

The ionic channels of an excitable ceil were blocked. It did not change the level of the resting potential substantially, but the cell lost the capacity to the generation of action potential. What channels were blocked?

1

Sodium.


0

Potassium.

0

Sodium and potassium.0

Chloric.


0

Calcium.


@At this time, the membrane suddenly becomes permeable to sodium ions, allowing tremendous numbers of positively charged sodium ions to diffuse to the interior of the axon. The normal “polarized” state of -90 millivolts is immediately neutralized by the inflowing positively charged sodium ions, with the potential rising rapidly in the positive direction - a process called depolarization. Blockade of sodium channels arrest generation of action potential.

#

Іонні канали збудливих клітин були заблоковані. Це не змінило рівень потенціалу спокою, по суті, але клітина втратила здатність до генерації потенціалу дії. Які канали були заблоковані?

1

Натрієві


0

Калієві


0

Натрієві та калієві

0

Хлорні


0

Кальцієві

@Генерація імпульсу зв’язана з активацією натрієвих каналів – деполяризація. Відсутність деполяризації при дії порогового подразника, вказує на блокаду натрієвих каналів.


#

The processes of energy production were completely blocked in an excitable cell. How will the membranous resting potential change as a result of it?

0

Will increase insignificantly.0

Will diminish insignificantly.

0

Will diminish substantially.1

Will disappear.

0

Will increase substantially.@Na+-K+ pump is shown to provide an additional contribution to the resting potential. That continuous pumping of three sodium ions to the outside occurs for each two potassium ions pumped to the inside of the membrane. The pumping of more sodium ions to the outside than the potassium ions being pumped to the inside causes continual loss of positive charges from inside the membrane, creating an additional degree of negativity (about ?4 millivolts additional) on the inside beyond that which can be accounted for by diffusion alone. Therefore, the net membrane potential when all these factors are operative at the same time is about ?90 millivolts. In summary, the diffusion potentials alone caused by potassium and sodium diffusion would give a membrane potential of about ?86 millivolts, with almost all of this being determined by potassium diffusion. An additional ?4 millivolts is then contributed to the membrane potential by the continuously acting electrogenic Na+-K+ pump, giving a net membrane potential of ?90 millivolts.

#

Процеси утворення енергії були повністю заблоковані в збудливій клітині. Як зміниться мембранний потенціал спокою в результаті цього?

0

Незначно зросте0

Незначно знизиться

0

Суттєво зменшиться1

Зникне


0

Значно зросте

@Робота Na+-K+ насосу є необхідною умовою для створення мембранного потенціалу спокою. Як доведено, Na+-K+ насос забезпечує додатковий внесок в потенціал спокою. Це безперервне відкачування трьох іонів натрію назовні відбувається для кожного з двох іонів калію, що перекачуються всередину мембрани. Нагнітання більшої кількості іонів натрію ззовні, крім іонів калію, що перекачуються всередину, спричиняє постійну втрату позитивних зарядів зсередини мембрани, створюючи додаткову ступінь негативності (близько 4 мілівольт додаткових) на внутрішній стороні, крім того, що може пояснюватись лише дифузією.


#

A tissue is acted on by an electric impulse of cathode direction with the amplitude of 70% threshold. What will the changes of membrane potential be as a result of it?

1

Partial depolarization.0

Hyperpolarization.

0

Action potential.0

There will be no changes.

0

Inhibitory postsynaptic potential.@Although subthreshold stimuli do not produce an action potential, they do have an effect on the membrane potential. Application of such currents leads to a localized depolarizing potential change that rises sharply and decays exponentially with time. These potential changes are called electrotonic potentials. As the strength of the current is increased, the response is greater due to the increasing addition of a local response of the membrane. Finally, at 7–15 mV of depolarization (potential of –55 mV), the firing level (threshold potential) is reached and an action potential occurs.

#

На тканини діють за допомогою електричного імпульсу катодного напрямку з амплітудою 70% порога. Які зміни в мембранному потенціалі відбудуться в результаті цього?

1

Часткова деполяризація.0

Гіперполяризація

0

Потенціал дії.0

Змін не відбудеться.

0

Гальмівний постсинаптичний потенціал@Хоча підпорогові стимули не створюють потенціалу дії, вони впливають на мембранний потенціал. Застосування таких струмів призводить до локальної деполяризації (часткової деполяризації). Ці зміни називаються локальними відповідями.

#

An experiment is conducted on a spinal frog. The time of defense flexor reflex decreased from 10 sec. to 6 sec. after increasing the area of the skin surface, which is acted on with acid solution. What mechanism underlies the diminishing of the time of defense flexor reflex?

0

Irradiation of excitation on divergent nervous chains.1

Spatial summation of excitation.

0

Temporal summation of excitation.0

Principle of dominant.

0

Recirculation of excitation.@Spatial summation of stimulating synaptic effects is important for the emergence of impulse activity in the nerve cell, since depolarization created by one synaptic input is often not enough to reach the threshold level and generate a potentiality of action. Excitation of a single presynaptic terminal on the surface of a neuron almost never excites the neuron. The reason for this phenomenon is that the amount of transmitter substance released by a single terminal to cause an EPSP is usually no greater than 0.5 to 1 millivolt, instead of the 10 to 20 millivolts normally required to reach threshold for excitation. However, many presynaptic terminals are usually stimulated at the same time. Even though these terminals are spread over wide areas of the neuron, their effects can still summate; that is, they can add to one another until neuronal excitation does occur. This effect of summing simultaneous postsynaptic potentials by activating multiple terminals on widely spaced areas of the neuronal membrane is called spatial summation.

#

Експеримент проводиться на спінальній жабі. Час захисного згинального рефлексу знизився з 10 с до 6 с після збільшення площі поверхні шкіри, на яку діє кислотний розчин. Який механізм лежить в основі зменшення часу захисного згинального рефлексу?

0

Іррадіація збудження на дивергентних нервових ланцюгах.1

Просторова сумація збудження.

0

Часова сумація збудження.0

Принцип домінанти

0

Рециркуляція збудження.@Просторова сумація стимулюючих синаптичних ефектів має важливе значення для появи імпульсної активності в нервовій клітині, оскільки деполяризація, створювана одним синаптичним входом, часто недостатня для досягнення порогового рівня та створення потенціалу дії. Збудження пресинаптичної мембрани одного аксону майже ніколи не збуджує нейрон. Причиною цього явища є те, що кількість медіатора, що виділяється одним нервовим закінченням, призводить до того, що локальна відповідь зазвичай не перевищує 0,5 до 1 мілівольт, а не 10-20 мілівольт, як правило, необхідних для досягнення порога для збудження. Проте, багато пресинаптичних аксонів зазвичай стимулюються одночасно (просторова сумація). Цей ефект сумації одночасних постсинаптичних потенціалів шляхом активації декількох терміналей на широко розставлених ділянках нейронної мембрани називається просторовою сумацією.

#

It is required to evaluate the level of tissue excitability. For this purpose one should determine:

1

Depolarization threshold0

Resting potential

0

Critical level of depolarization0

Action potential amplitude

0

Action potential duration@Threshold for Initiation of the Action Potential. An action potential will not occur until the initial rise in membrane potential is great enough to create the positive feedback described in the preceding paragraph. This occurs when the number of sodium ions entering the fiber becomes greater than the number of potassium ions leaving the fiber. A sudden rise in membrane potential of 15 to 30 millivolts is usually required. Therefore, a sudden increase in the membrane potential in a large nerve fiber from ?90 millivolts up to about ?65 millivolts usually causes the explosive development of an action potential. This level of ?65 millivolts is said to be the threshold for stimulation.

#

Потрібно оцінити рівень збудливості тканин. Для цього треба визначити:

1

Поріг деполяризації0

Потенціал спокою

0

Критичний рівень деполяризації0

Амплітуду потенціалу дії

0

Тривалість потенціалу дії@Порогове значення для ініціації потенціалу дій. Потенціал дії не відбудеться, поки початкове підвищення мембранного потенціалу не буде достатнім для створення позитивного зворотнього зв’язку. Це відбувається, коли кількість іонів натрію, що надходить у волокно, стає більшою, ніж кількість іонів калію, що залишає волокно. Як правило, необхідний раптовий підйом мембранного потенціалу від 15 до 30 мілівольт. Тому раптове збільшення мембранного потенціалу у великому нервовому волокні від ~ 90 мілівольт до - 65 мілівольт зазвичай викликає регенераторну деполяризацію. Цей рівень - 65 мілівольт вважається порогом для стимуляції.

#

During an experiment the dorsal roots of the spinal cord of an animal have been cut. What changes will be observed in the innervation zone?

0

Decrease in muscle tone0

Sensitivity loss and loss of motor functions

0

Increase in muscle tone1

Sensitivity loss

0

Loss of motor Functions@Almost all sensory information from the somatic segments of the body enters the spinal cord through the dorsal roots of the spinal nerves. Cutting the dorsal roots will result in the loss of all kinds of sensitivity.

#

Під час експерименту на тварині перерізані дорсальні корінці спинного мозку. Які зміни будуть спостерігатися в зоні іннервації?

0

Зменшення м'язового тонусу0

Втрата чутливості та втрата моторних функцій

0

Збільшення м'язового тонусу1

Втрата чутливості

0

Втрата рухових функцій@Майже вся сенсорна інформація від соматичних сегментів тіла надходить у спинний мозок через спинні корінці спинномозкових нервів. Перерізка спинних корінців призведе до втрати будь-якої чутливості.

#

The effect of electric current on the exitable cell caused depolarization of its membrane. Movement of what ions through the membrane caused depolarisation?

1

Na+


0

HCO3 ?


0

Са2+


0

Сl

0K+

@During depolarization stage, the membrane suddenly becomes permeable to sodium ions, allowing tremendous numbers of positively charged sodium ions to diffuse to the interior of the axon. The normal “polarized” state of ?90 millivolts is immediately neutralized by the inflowing positively charged sodium ions, with the potential rising rapidly in the positive direction — a process called depolarization. In large nerve fibers, the great excess of positive sodium ions moving to the inside causes the membrane potential to actually “overshoot” beyond the zero level and to become somewhat positive. In some smaller fibers, as well as in many central nervous system neurons, the potential merely approaches the zero level and does not overshoot to the positive state.#

Ефект електричного струму на збудливу клітину викликає деполяризацію її мембрани. Рух яких іонів через мембрану викликає деполяризацію?

1

Na+0

HCO3-

0

Са2+0

Сl-

0

K+@Під час деполяризації мембрана раптово стає проникною до іонів натрію, що дозволяє величезній кількості позитивно заряджених іонів натрію дифундувати до внутрішньої частини аксона. Нормальний "поляризований" стан - 90 мілівольт негайно нейтралізується при надходженні позитивно заряджених іонів натрію, при цьому потенціал швидко зростає у позитивному напрямку - процес, який називається деполяризацією. У великих нервових волокнах великий надлишок позитивних іонів натрію, що рухаються всередину, змушує мембранний потенціал фактично "перевищити" за нульовим рівнем і стати дещо позитивним.

#

Stimulation of an excitable cell by the electric current has led to the depolarization of its membrane. The depolarization has been caused mainly by the following ions penetrating into the cell through its membrane:

1

Na+


0

HCO3-


0

Ca2+


0

Cl-


0

K+

@During depolarization stage, the membrane suddenly becomes permeable to sodium ions, allowing tremendous numbers of positively charged sodium ions to diffuse to the interior of the axon. The normal “polarized” state of ?90 millivolts is immediately neutralized by the inflowing positively charged sodium ions, with the potential rising rapidly in the positive direction—a process called depolarization. In large nerve fibers, the great excess of positive sodium ions moving to the inside causes the membrane potential to actually “overshoot” beyond the zero level and to become somewhat positive. In some smaller fibers, as well as in many central nervous system neurons, the potential merely approaches the zero level and does not overshoot to the positive state.#

Стимуляція збудливої клітини електричним струмом призвела до деполяризації його мембрани. Деполяризація була спричинена в основному наступними іонами, проникаючими в клітину через її мембрану:

1

Na+0

HCO3-

0

Са2+0

Сl-

0

K+@Під час деполяризації мембрана раптово стає проникною до іонів натрію, що дозволяє величезній кількості позитивно заряджених іонів натрію дифундувати до внутрішньої частини аксона.

#

A sensitive neural ganglion consists of roundish neurocytes with one extension that divides into axon and dendrite at a some distance from the perikaryon. What are these cells called?

1

Pseudounipolar0

Unipolar


0

Bipolar


0

Multipolar

0

Apolar


@Primary sensory neurons are located in the dorsal root ganglions (DRG) of spinal nerves and the semilunar ganglions of the trigeminal nerves. The axons of these pseudounipolar nerve cells produce a peripheral branch, which innervates skin, muscles, blood vessels and internal organs, and a central branch projecting to the spinal cord or the trigeminal sensory nuclei, respectively.

#

Чутливий нейронний ганглій складається з круглих нейроцитів з одним розширенням, яке розділяється на аксон та дендрит на деякій відстані від перикаріону. Як називаються ці клітини?

1

Псевдоуніполярні0

Уніполярні

0

Біполярні0

Мультиполярні

0

Аполярні


@Первинні сенсорні нейрони розташовані в гангліях дорсальних корінцях спинномозкових нервів та гангліях трійчастого нерву. Аксони цих псевдоуніполярних нервових клітин створюють периферичну гілку, яка іннервує шкіру, м'язи, кровоносні судини та внутрішні органи, а також центральну гілку, що проходить до спинного мозку чи сенсорних ядер трійчастого нерва відповідно.

#

Microelectrode technique allowed to register a potential following "all-or-none" law and being able of undecremental spreading. Specify this potential:

1

Action potential0

Excitatory postsynaptic potential

0

Rest potential0

Inhibitory postsynaptic potential

0

Receptor potential@It is possible to determine the minimal intensity of stimulating current (threshold intensity) that, acting for a given duration, will just produce an action potential. The threshold intensity varies with the duration; with weak stimuli it is long, and with strong stimuli it is short.

The action potential fails to occur if the stimulus is subthreshold in magnitude, and it occurs with constant amplitude and form regardless of the strength of the stimulus if the stimulus is at or above threshold intensity. The action potential is therefore all-or-none in character.#

Мікроелектродна технологія дозволяє зареєструвати потенціал, що відповідає закону "все-або-нічого" та здатний розповсюджуватись бездекрементно. Вкажіть цей потенціал:

1

Потенціал дії0

Збудливий постсинаптичний потенціал

0

Потенціал спокою0

Гальмівний постсинаптичний потенціал

0

Рецепторний потенціал@Можна визначити мінімальну інтенсивність стимулюючого струму (порогову інтенсивність), яка, діючи за певну тривалість, просто викличе потенціал дії. Потенціал дії розповсюджується по мембрані без затухання – бездекрементно (однакова амплітуда).

#

Rest potential of a cell equals -80 mV. At what stage of action potential did the membrane potential equal +30 mV?

1

Reverse polarization0

After hyperpolarization

0

After depolarization0

Depolarization

0

-

@Repolarization Stage. Within a few 10,000ths of a second after the membrane becomes highly permeable to sodium ions, the sodium channels begin to close and the potassium channels open to a greater degree than normal. Then, rapid diffusion of potassium ions to the exterior re-establishes the normal negative resting membrane potential, which is called repolarization of the membrane. To explain more fully the factors that cause both depolarization and repolarization, we will describe the special characteristics of two other types of transport channels through the nerve membrane: the voltage-gated sodium and potassium channels.#

Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. На якому етапі потенціалу дії мембранний потенціал дорівнював +30 мВ?

1

Реверсія заряду0

Після гіперполяризації

0

Після деполяризації0

Деполяризації

0

-

@Етап реполяризації. Протягом кількох 1/10,000 секунд після того, як мембрана стане надзвичайно проникною до іонів натрію, натрієві канали починають закриватися, а калієві канали відкриваються більшою мірою, ніж звичайно. Тоді швидка дифузія іонів калію до зовнішнього середовища відновлює нормальний негативний мембранний потенціал спокою, що називається реполяризацією мембрани. Період між ними – овершут (реверсія заряду).#

An isolated muscle fiber is under examination. It was established that the threshold of stimulation force became significantly lower. What is the cause of this phenomenon?

1

Activation of sodium channels of membrane0

Activation of potassium channels of membrane

0

Inactivation of sodium channels of membrane0

Inactivation of potassium channels of membrane

0

Block of energy production in the cell@Although subthreshold stimuli do not produce an action potential, they do have an effect on the membrane potential. This can be demonstrated by placing recording electrodes within a few millimeters of a stimulating electrode and applying subthreshold stimuli of fixed duration. Application of such currents leads to a localized depolarizing potential change that rises sharply and decays exponentially with time. These potential changes are called electrotonic potentials. As the strength of the current is increased, the response is greater due to the increasing addition of a local response of the membrane. Finally, of depolarization (potential of –55 mV), the firing level (threshold potential) is reached and an action potential occurs.

#

Вивчаються ізольовані м'язові волокна. Встановлено, що поріг сили подразнення став значно нижчим. Яка причина цього явища?

1

Активація натрієвих каналів мембрани0

Активація калієвих каналів мембрани

0

Інактивація натрієвих каналів мембрани0

Інактивація калієвих каналів мембрани

0

Блокування виробництва енергії в клітині@Під час локальної відповіді змінюється поріг нейрона до стимуляції. Збудливий місцевий потенціал може деполяризувати клітину (наприклад, зменшити потенціал спокою), наприклад, відкривши Na+ ворота. Це призведе до зменшення різниці між Е критичним та Е нульовим, таким чином під час локальної відповіді поріг знижується.

#

In course of an experiment there has been an increase in the nerve conduction velocity. This may be caused by an increase in the concentration of the following ions that are present in the solution around the cell:

1

Na+


0

K+ and Cl-

0

K+ and Na+0

Ca2+ and Cl-

0

Ca2+


@An action potential elicited at any one point on an excitable membrane usually excites adjacent portions of the membrane, resulting in propagation of the action potential along the membrane. Excitation spreds as a “local circuit” of current flow from the depolarized areas of the membrane to the adjacent resting membrane areas. That is, positive electrical charges are carried by the inward-diffusing sodium ions through the depolarized membrane and then for several millimeters in both directions along the core of the axon.

#

Під час експерименту спостерігалося збільшення швидкості провідності по нервовому волокну. Це може бути викликане збільшенням концентрації наступних іонів, які присутні в розчині навколо клітини:

1

Na+0

K+ і Cl-

0

K+ і Na+0

Ca2+ і Cl-

0

Ca2+@Швидкість проведення імпульсу залежить від щільності натрієвих каналів, та діаметру волокна.

#

An experiment was aimed at testing flexor reflex in a spinal frog, which was initiated by simultaneous stimulation with isolated pre-threshold electrical impulses. The frequency of those impulses was such, that the reflex occurred. What process in the nerve centers can be observed during this experiment?

1

Temporal summation0

Spatial summation

0

Presynaptic summation0

Postsynaptic summation

0

Threshold summation@Each time a presynaptic terminal fires, the released transmitter substance opens the membrane channels for at most a millisecond or so. However, the changed postsynaptic potential lasts up to 15 milliseconds after the synaptic membrane channels have already closed. Therefore, a second opening of the same channels can increase the postsynaptic potential to a still greater level, and the more rapid the rate of stimulation, the greater the postsynaptic potential becomes. Thus, successive discharges from a single presynaptic terminal, if they occur rapidly enough, can add to one another; that is, they can “summate.” This type of summation is called temporal summation.

#

Експеримент був спрямований на тестування згинального рефлексу у спінальної жаби, який ініціювався одночасною стимуляцією з окремими відпороговими електричними імпульсами. Частота цих імпульсів була такою, що відбувся рефлекс. Який процес у нервових центрах можна спостерігати під час цього експерименту?

1

Часова сумація0

Просторова сумація

0

Пресинаптична сумація0

Постсинаптична сумація

0

Порогова сумація@Часова сумація – відбувається на постсинаптичній мембрані кожного збудливого синапса, якщо частота, з якою поширюються ПД по постсинаптичній мембрані (та виникають ЗПСП на постсинаптичній) така, що кожен наступний ЗПСП починається тоді, коли ще не скінчився попередній (частота ПД має бути не менше 66 Гц, так як тривалість ЗПСП 15 мс). Відповідна сумація ЗПСП відбувається й на мембрані аксонного горбика, якщо вона доходить до Екр то генерується ПД.

#

Local anesthetics (novocaine, lidocaine and others) decreases pain sensitivity of tissues by blocking Na+ and K+ ions from permeating membranes of nerve fibers and endings. Such mechanism of drug action is called:

1

Membrane ionic0

Receptor

0

Enzyme


0

Antienzyme

0

Direct chemical@Among the most important stabilizers are the many substances used clinically as local anesthetics, including procaine and tetracaine. Most of these substances act directly on the activation gates of the sodium channels, making it much more difficult for these gates to open, thereby reducing membrane excitability. When excitability has been reduced so low that the ratio of action potential strength to excitability threshold (called the “safety factor”) is reduced below 1.0, nerve impulses fail to pass along the anesthetized nerves.

#

Місцеві анестетики (новокаїн, лідокаїн та інші) зменшують больову чутливість тканин шляхом попередження проникненню іонів Na+ і K+ через мембрани нервових волокон і закінчень. Такий механізм дії препарату називається:

1

Мембранний іонний0

Рецепторний

0

Ферментний0

Антиферментний

0

Прямий хімічний@Найбільш важливими стабілізаторами є багато речовин, що використовуються клінічно як місцеві анестетики, включаючи прокаїн і тетракаїн. Більшість цих речовин діють безпосередньо на активаційні ворота натрієвих каналів, що ускладнює відкриття цих воріт, тим самим зменшуючи збудливість мембран. Коли збудливість знижується настільки низько, що співвідношення сили потенціалу дії до порога збудливості (називається «коефіцієнт безпеки») знижується нижче 1,0, нервові імпульси не проходять уздовж анестезованих нервів.
#

After a traffic accident a patient of 36 got paralysis of muscles of extremities on the right, the loss of pain and temperature sensitivity on the left, partial reduction of tactile sensation on both sides. These changes are most characteristic of the defect of some part of brain. What part is it?

0

Motor cortex on the left.1

Right half of spinal cord.

0

Left half of spinal cord.0

Anterior division of the anterolateral pathway of spinal cord.

0

Dorsal columns of spinal cord.@If the spinal cord is transected entirely, all sensations and motor functions distal to the segment of transection are blocked, but if the spinal cord is transected on only one side, the Brown-Sequard syndrome occurs. The effects of such transection can be predicted from knowledge of the cord fiber tracts shown in. All motor functions are blocked on the side of the transection in all segments below the level of the transection. Yet, only some of the modalities of sensation are lost on the transected side, and others are lost on the opposite side. The sensations of pain, heat, and cold — sensations served by the spinothalamic pathway — are lost on the opposite side of the body in all dermatomes two to six segments below the level of the transection. By contrast, the sensations that are transmitted only in the dorsal and dorsolateral columns — kinesthetic and position sensations, vibration sensation, discrete localization, and two-point discrimination — are lost on the side of the transection in all dermatomes below the level of the transection. Discrete “light touch” is impaired on the side of the transection because the principal pathway for the transmission of light touch, the dorsal column, is transected. That is, the fibers in this column do not cross to the opposite side until they reach the medulla of the brain. “Crude touch,” which is poorly localized, still persists because of partial transmission in the opposite spinothalamic tract.

#

Після дорожньо-транспортної пригоди пацієнт 36 років чоловік отримав параліч м'язів кінцівок праворуч, втратив больову і температурну чутливість ліворуч, часткове зменшення тактильної чутливості з обох сторін. Ці зміни є найбільш характерними для пошкодження певної частини мозку. Яка це частина?

0

Моторна кора ліворуч.1

Права половина спинного мозку.

0

Ліва половина спинного мозку.0

Передній відділ передньо-латерального шляху спинного мозку.

0

Дорзальні стовпи спинного мозку.@Якщо спинний мозок повністю перерізано, усі відчуття та рухові функції дистально від перерізаного сегменту блокуються, але якщо спинний мозок пошкоджується лише з одного боку, розвивається синдром Браун-Секара. Наслідки такого перерізання можна передбачити на основі знання трактів. Всі моторні функції блокуються на боці пошкодження у всіх сегментах нижче рівня перерізання. Однак, відчуття болю, тепла та холоду - відчуття, що проходять по спино-таламічному шляху - втрачаються на протилежній стороні тіла у всіх дерматомах від двох до шести сегментів нижче рівня перерізки.

#

During the pathologoanatomic re-search of the spinal cord of a 70-year- old man the destruction and diminishing of the quantity of anterior horns nuclei cells in cervical and thoracic spines were found. What functions were damaged during the man's life?

0

Moving functions of the lower extremities.1

Moving functions of the upper extremities.

0

Sensitiveness and moving functions of the upper extremities.0

Sensitiveness of the lower extremities.

0

Sensitiveness of the upper extremities.@Alpha Motor Neurons. The alpha motor neurons give rise to large type A alpha (Aα) motor nerve fibers, averaging 14 micrometers in diameter; these fibers branch many times after they enter the muscle and innervate the large skeletal muscle fibers. Stimulation of a single alpha nerve fiber excites anywhere from three to several hundred skeletal muscle fibers, which are collectively called the motor unit. When a muscle loses its nerve supply, it no longer receives the contractile signals that are required to maintain normal muscle size. The muscles of the upper limb are innervated segmentally proximal to distal so that the proximal muscles are innervated by higher segments (C5–C6) and the distal muscles are innervated by lower segments (C8–T1).

#

Під час патологоанатомічного дослідження спинного мозку 70-річного чоловіка виявили руйнування та зменшення кількості ядер передніх рогів. Які функції були порушені при житті людини?

0

Рухові функції нижніх кінцівок.1

Рухові функції верхніх кінцівок.

0

Чутливість і рухові функції верхніх кінцівок.0

Чутливість нижніх кінцівок.

0

Чутливість верхніх кінцівок.@Від альфа-мотонейронів починаються великі моторні нервові волокна типу альфа (Аα). Стимуляція одного альфа-нервового волокна збуджує від трьох до декількох сотень скелетних м'язових волокон, які спільно називають моторною одиницею. М'язи верхньої кінцівки іннервуються альфа-мотонейронами, що розташовані в: для проксимальних м’язів - у вищих сегментах (С5-С6) спинного мозку, а для дистальних м'язів - у нижчих (С8-Т1).

#

The ventral roots of 5 frontal segment of spinal cord were cut during experiment in the animal. What changes will take place in the innervation region?

1

Loss of movements0

Loss of touch sensitivity

0

Loss of temperature sensitivity0

Loss of proprioceptive sensitivity

0

Hypersensitivity@Alpha Motor Neurons. The alpha motor neurons give rise to large type A alpha (Aα) motor nerve fibers, averaging 14 micrometers in diameter; these fibers branch many times after they enter the muscle and innervate the large skeletal muscle fibers. Stimulation of a single alpha nerve fiber excites anywhere from three to several hundred skeletal muscle fibers, which are collectively called the motor unit. When a muscle loses its nerve supply, it no longer receives the contractile signals that are required to maintain normal muscle size.

#

Під час експерименту у тварини було видалено вентральні корінці 5 сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в зоні іннервації?

1

Втрата рухів0

Втрата сенсорної чутливості

0

Втрата температурної чутливості0

Втрата пропріоцептивної чутливості

0

Гіперчутливість@Від альфа-мотонейронів відходять великі моторні нервові волокна типу альфа (Аα). Стимуляція одного альфа-нервового волокна збуджує від трьох до декількох сотень скелетних м'язових волокон, які спільно називають моторною одиницею. Коли м'язи втрачають інервацію, вони більше не отримують скорочувальних сигналів, необхідних для підтримки нормального тонусу м’язів.

#

In response to a muscle stretch its reflex contraction is observed. From the irritation of what receptors does this reflex reaction begin?

1

Muscular spindles.0

Tendon Goldgi's receptors.

0

Articular.0

Tactile.


0

Nociceptor.

@ The simplest manifestation of muscle spindle function is the muscle stretch reflex. Whenever a muscle is stretched suddenly, excitation of the spindles causes reflex contraction of the large skeletal muscle fibers of the stretched muscle and also of closely allied synergistic muscles.


#

У відповідь на розтягування м'язів спостерігається їх рефлекторне скорочення. Від подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

1

М'язові веретена.0

Сухожильні рецептори Гольджі.

0

Суглобові0

Тактильні

0

Ноцицептори@М’язові веретена – пропріорецептори, є рецепторами розтягнення. Найпростішим проявом функції м'язового веретена є рефлекс розтягнення м'язу. Кожного разу, коли м'язи раптово розтягуються, збудження веретен викликає рефлекторне скорочення великих волокон скелетної мускулатури розтягнутих м'язів, а також тісно пов'язаних синергічних м'язів.

#

In response to a strong rapid reduction of a muscle its reflex weakening is observed. With the irritation of what receptors does this reflex reaction begin?

0

Muscular spindles.1

Tendon Goldgi's receptors.

0

Articular.0

Tactile.


0

Nociceptor.

@ When the Golgi tendon organs of a muscle tendon are stimulated by increased tension in the connecting muscle, signals are transmitted to the spinal cord to cause reflex effects in the respective muscle. This reflex is entirely inhibitory. Thus, this reflex provides a negative feedback mechanism that prevents the development of too much tension on the muscle.


#

У відповідь на сильне швидке скорочення м'язів спостерігається їх рефлекторне ослаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

0

М'язові веретена.1

Сухожильні рецептори Гольджі.

0

Суглобові0

Тактильні

0

Ноцицептори@Сухожилкові органи Гольджі (СОГ) розташовані між м’язом та зв’язками – є рецепторами розтягнення. Коли СОГ стимулюються підвищеною напругою у м’язі, сигнали передаються в спинний мозок по сенсорним волокнам типу β і через гальмівний інтеронейрон, який інгібує скорочення м’язу агоніста, та стимулює скорочення м’яза антагоніста, щоб викликати рефлекторні ефекти у відповідних м’язах. Цей рефлекс повністю гальмує скорочення м’яза-агоніста. Таким чином, цей рефлекс забезпечує механізм негативного зворотного зв’язку, який запобігає розвитку надмірного напруження на м’язовій ділянці.

#

During an experiment the myotatic reflex has been studied in frogs. After extension in a skeletal muscle its reflectory contraction was absent. The reason for it might be a dysfunction of the following receptors:

1

Muscle spindles0

Nociceptors

0

Articular0

Golgi tendon organs

0

Tactile


@ The simplest manifestation of muscle spindle function is the muscle stretch reflex. Whenever a muscle is stretched suddenly, excitation of the spindles causes reflex contraction of the large skeletal muscle fibers of the stretched muscle and also of closely allied synergistic muscles.

#

Під час експерименту міотатичний рефлекс вивчався у жаб. Після розтягнення скелетного м’яза його рефлекторне скорочення було відсутнє. Причиною цього може бути дисфункція наступних рецепторів:

1

М’язових веретен0

Ноцицепторів

0

Суглобовий0

Сухожильні органи Гольджі

0

Тактильні@М’язові веретена – пропріорецептори, які є рецепторами розтягнення. Найпростішим проявом функції м'язового веретена є рефлекс розтягнення м'язу. Кожного разу, коли м'язи раптово розтягуються, збудження веретен викликає рефлекторне скорочення великих волокон скелетної мускулатури розтягнутих м'язів, а також тісно пов'язаних синергічних м'язів.

#

Brain tomography revealed a tumour in the region of red nucleus. What part of brain is damaged?

1

Midbrain


0

Medulla oblongata

0

Cerebellum0

Interbrain

0

Pons cerebelli@The red nucleus, located in the mesencephalon, functions in close association with the corticospinal tract. After arising from the red nucleus, the fibers cross the midline in ventral tegmental decussation and descend into spinal cord through the reticular formation of pons and medulla. Fibers of rubrospinal tract end in the anterior motor neurons of the spinal cord via internuncial neurons. Rubrospinal tract exhibits facilitatory influence upon flexor muscle tone.

#

Мозкова томографія виявила пухлину в області червоного ядра. Яка частина мозку пошкоджена?

1

Середній мозок0

Довгастий мозок

0

Мозочок


0

Проміжний мозок

0

Міст мозочка@Червоне ядро, розташоване в середньому мозку, функціонує в тісному зв'язку з кортико-спінальним трактом. Після виходу з червоного ядра волокна перетинають середню лінію у вентральному перехресті покришки і спускаються в спинний мозок через ретикулярну формацію моста і мозку. Волокна руброспінального тракту закінчуються в передніх моторних нейронах спинного мозку через сполучні нейрони. Рубспінальний тракт чинить сприятливий вплив на м'язовий тонус флексорів.

#

In course of an experiment a toad's right labyrinth was destroyed. It will cause amyotonia of the following muscles:

1

Right extensors0

Left flexors

0

Left extensors0

Right flexors

0

Right and left extensors@ Impulses from the hair cells of crista ampullaris and maculae are transmitted to medulla oblongata and other parts of central nervous system (CNS) through the fibers of vestibular division of vestibulocochlear (VIII cranial) nerve. Axons of the first order neurons (bipolar cells) form vestibular division of vestibulocochlear nerve. These fibers reach the medulla oblongata and terminate in vestibular nuclei. From Deiter nucleus, most of the fibers descend directly through lateral column. Very few fibers cross to the opposite side before descending. The specific role of the vestibular nuclei, however, is to selectively control the excitatory signals to the different antigravity muscles to maintain equilibrium in response to signals from the vestibular apparatus.

#

Під час експерименту правий лабіринт жаби був зруйнований. Це спричинить аміотонію наступних м'язів:

1

Розгиначів справа0

Згиначів зліва

0

Розгиначів зліва0

Згиначів справа

0

Розгиначів зліва і справа@Імпульси з волоскових клітин присінку передаються до довгастого мозку та інших частин центральної нервової системи (ЦНС) через волокна вестибулярного відділу вестибуло-кохлеарного (VIII черепного) нерва. Аксони нейронів першого порядку (біполярні клітини) утворюють вестибулярний відділ вестибуло-кохлеарного нерва. Ці волокна досягають довгастого мозку і закінчуються в вестибулярних ядрах (їх чотири). З ядра Дейтерса (вестибулярне латеральне ядро) більшість волокон спускаються безпосередньо через бічні стовпи. Далеко не всі волокна переходять на протилежну сторону, перш ніж спуститися. Специфічна роль вестибулярних ядер, однак, полягає у вибірковому контролі збуджувальних сигналів різних антигравітаційних м'язів для підтримання рівноваги у відповідь на сигнали вестибулярного апарату.

#

Surface with an intact toad on it was inclined to the right. Tone of extensor muscles became reflectory higher due to the activation of the following receptors:

1

Vestibuloreceptors of utricle and saccule0

Vestibuloreceptors of semicircular ducts

0

Mechanoreceptors of foot skin0

Photoreceptors of retina

0

Proprioreceptors@ It is especially important that the hair cells are all oriented in different directions in the maculae of the utricles and saccules so that with different positions of the head, different hair cells become stimulated. The “patterns” of stimulation of the different hair cells apprise the brain of the position of the head with respect to the pull of gravity. In turn, the vestibular, cerebellar, and reticular motor nerve systems of the brain excite appropriate postural muscles to maintain proper equilibrium. This utricle and saccule system functions extremely effectively for maintaining equilibrium when the head is in the near­vertical position. Indeed, a person can determine as little as half a degree of disequilibrium when the body leans from the precise upright position.

#

Поверхня з інтактною жабою на ній, була схилена вправо. Тонус м'язів-розгиначів став рефлекторно вищим за рахунок активації наступних рецепторів:

1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка