Внаслідок блокади іонних каналів клітинної мембрани її мембранний потенціал спокою зменшився від -90 до -70 мВ. Які канали були заблоковані


Вестибулорецепторів маточки та мішечкаСкачати 66,61 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації13.10.2020
Розмір66,61 Kb.
1   2
Вестибулорецепторів маточки та мішечка

0

Вестибулорецепторів напівколових каналів0

Механорецепторів шкіри стопи

0

Фоторецепторів сітківки0

Пропріорецепторів

@Волоскові клітини орієнтовані в різних напрямках в макулах маточки і мішечка, щоб при різних положеннях голови стимулювались різні волоскові клітини. Специфічний стимул для цих рецепторів – зміна положення голови та лінійне прискорення. При зміні положення голови виникає певна мозаїка збуджених клітин- «моделі» стимуляції, що оповіщають мозок щодо положення голови, сили тяжіння. У свою чергу, вестибулярні, мозочкові та ретикулярні моторні нервові системи мозку збуджують відповідні позні м'язи для підтримання належної рівноваги. Ця система маточки і мішечка функціонує надзвичайно ефективно для підтримки рівноваги, коли голова знаходиться у майже вертикальному положенні. Дійсно, людина може визначити навіть половину градуса нерівноваги, коли тіло відхиляється від точної вертикальної позиції.


#

Vestibular receptors of semicircular canals of an animal have been destroyed. What reflexes will disappear as a result?

1

Statokinetic reflex during movements with angular acceleration0

Statokinetic reflex during movements with linear acceleration

0

Head-righting reflex0

Body-righting reflex

0

Primary orienting reflex#

Вестибулярні рецептори напівколових каналів тварини були знищені. Які рефлекси зникнуть в результаті?

1

Статокінетичні рефлекси під час руху з кутовим прискоренням0

Статокінетичні рефлекси під час руху з лінійним прискоренням

0

Рефлекс випрямлення голови0

Рефлекс випрямлення тулуба

0

Первинний орієнтувальний рефлекс@Волоскові клітини орієнтовані в різних напрямках в макулах маточки і мішечка, щоб при різних положеннях голови стимулювались різні волоскові клітини. Специфічний стимул для цих рецепторів – зміна положення голови та лінійне прискорення. З них починаються статокінетичні рефлекси, які направлені на перерозподіл м’язового тонусу, який направлений на попередження падіння при лінійних прискореннях.

#

Red nuclei of a mesencephalic animal were destroyed in an experiment. Which reflexes disappear in this condition?

0

Static postural vestibular.0

Static postural neck.

1

Straightening and statokinetic.0

Myotatic tonic.

0

Myotatic phasic.#

В експерименті у мезенцефальної тварини були знищені червоні ядра. Які рефлекси зникнуть при цьому?

0

Статичні вестибулярні постави0

Статичні шийні постави

1

Випрямні та статокінетичні.0

Міотатичні тонічні.

0

Міотатичні фазні@Червоне ядро, розташоване в середньому мозку, функціонує в тісному зв'язку з кортикоспінальним трактом. Після виходу з червоного ядра волокна перетинають середню лінію у вентральному тілесному відділенні і спускаються в спинний мозок через ретикулярну формацію моста і мозку. Волокна руброспінального тракту закінчуються в передніх моторних нейронах спинного мозку через вставні нейрони. Рубспінальний тракт чинить сприятливий вплив на м'язовий тонус флексорів.

#

A hemorrhage into the brainstem of a patient of 70 is diagnosed. The examination found out the increase of the tone of flexor muscles and the decline of the tone of extensor muscles. The irritations of what structures of brain can explain the changes in the tone of muscles?

0

Substantia nigra.0

Vestibular nuclei.

0

Quadrigeminal plate.1

Red nuclei.

0

Reticular formation.@The red nucleus, located in the mesencephalon, functions in close association with the corticospinal tract. After arising from the red nucleus, the fibers cross the midline in ventral tegmental decussation and descend into spinal cord through the reticular formation of pons and medulla. Fibers of rubrospinal tract end in the anterior motor neurons of the spinal cord via internuncial neurons. Rubrospinal tract exhibits facilitatory influence upon flexor muscle tone.

#

У пацієнта 70 років діагностовано крововилив у головний мозок. Експертиза виявила збільшення тонусу м'язів згиначів та зниження тонусу м'язів розгиначів. Подразненням яких структур головного мозку можна пояснити зміни тонусу м'язів?

0

Чорна субстанція0

Вестибулярне ядро

0

Чотиригорбикове тіло1

Червоне ядро

0

Ретикулярна формація@Червоне ядро, розташоване в середньому мозку, функціонує в тісному зв'язку з кортикоспінальним трактом. Після виходу з червоного ядра волокна перетинають середню лінію у вентральному тілесному відділенні і спускаються в спинний мозок через ретикулярну формацію моста і мозку. Волокна руброспінального тракту закінчуються в передніх моторних нейронах спинного мозку через вставні нейрони. Рубспінальний тракт чинить сприятливий вплив на м'язовий тонус флексорів.

#

An animal has an increased tonus of extensor muscles. This the result of intensified information transmission to the motoneurons of the spinal cord through the following descending pathways:

1

Vestibulospinal0

Medial corticospinal

0

Reticulospinal0

Rubrospinal

0

-

@Origin Fibers of this tract take origin from the lateral vestibular nucleus in medulla. This nucleus is also called Deiter nucleus. All the vestibular nuclei, function in association with the pontine reticular nuclei to control the antigravity muscles. The vestibular nuclei transmit strong excitatory signals to the antigravity muscles by way of the lateral and medial vestibulospinal tracts in the anterior columns of the spinal cord, as shown in Figure 56-8. Without this support of the vestibular nuclei, the pontine reticular system would lose much of its excitation of the axial antigravity muscles.#

У тварини підвищений тонус м'язів розгиначів. Це результат посилення передачі інформації мотонейронами спинного мозку наступними низхідними шляхами:

1

Вестибулоспінальні0

Медіальні кортикоспінальні

0

Ретикулоспінальні0

Руброспінальні

0

-

@Волокна цього тракту беруть початок від латерального вестибулярного ядра стовбура мозку. Це ядро також називається ядром Дейтерса. Всі вестибулярні ядра, функціонують у поєднанні з ядрами ретикулярного формації мосту, щоб контролювати антигравітаційні м'язи (розгиначі). Вестибулярні ядра передають сильні збуджувальні сигнали до антигравітаційних м'язів шляхом бічних і медіальних вестибулоспінальних шляхів у передніх колонах спинного мозку. Без цієї підтримки вестибулярних ядер, ретикулярна система мосту втратить більшу частину свого збудження осьових антигравітаційних м'язів.#

A research was carried out on a decerebrated animal. What structures of the animal should be ruined for rigidity to disappear?

0

Substantia nigra.0

Red nuclei.

1

Vestibular lateral nuclei.0

Medial reticular nuclei.

0

Lateral reticular nuclei.@When the brain stem of an animal is sectioned below the midlevel of the mesencephalon but the pontine and medullary reticular systems, as well as the vestibular system, are left intact, a condition called decerebrate rigidity develops. This rigidity does not occur in all the muscles of the body, but it does occur in the antigravity muscles — the muscles of the neck and trunk and the extensors of the legs. The cause of decerebrate rigidity is blockage of normally strong input to the medullary reticular nuclei from the cerebral cortex, the red nuclei, and the basal ganglia. Lacking this input, the medullary reticular inhibitor system becomes nonfunctional, full overactivity of the pontine excitatory system occurs, and rigidity develops. We shall see later that other causes of rigidity occur in other neuromotor diseases, especially lesions of the basal ganglia.

#

Дослідження проводилося на децереброваній тварині. Які структури у тварини повинні бути зруйновані для зникнення ригідності?

0

Чорна субстанція0

Червоне ядро

1

Вестибулярні латеральні ядра0

Медіальні ретикулярні ядра

0

Латеральні ретикулярні ядра@Коли стовбур головного мозку тварини перерізається нижче рівня середнього мозку, при цьому міст і ретикулярні системи, а також вестибулярна система залишаються неушкодженими, розвивається стан, що називається децеребраційною ригідністю. Децеребраційна ригідність – це підвищення тонусу антигравітаційних м’язів (розгиначів) шиї і тулуба та ніг.

#

A supertension of extensor muscles of extremities and back (decerebrate rigidity) is observed in an experiment on a cat. What level is the section done at?

0

Spinal cord.0

Between spinal cord and medulla oblongata.

1

Below vestibular nuclei.0

Above red nuclei.

0

Below red nuclei.@When the brain stem of an animal is sectioned below the midlevel of the mesencephalon but the pontine and medullary reticular systems, as well as the vestibular system, are left intact, a condition called decerebrate rigidity develops. This rigidity does not occur in all the muscles of the body, but it does occur in the antigravity muscles— the muscles of the neck and trunk and the extensors of the legs. The cause of decerebrate rigidity is blockage of normally strong input to the medullary reticular nuclei from the cerebral cortex, the red nuclei, and the basal ganglia. Lacking this input, the medullary reticular inhibitor system becomes nonfunctional, full overactivity of the pontine excitatory system occurs, and rigidity develops. We shall see later that other causes of rigidity occur in other neuromotor diseases, especially lesions of the basal ganglia. Еhe destruction of the vestibular nuclei will lead to the disappearance of decerebrate rigidity.

#

В експерименті на кішці спостерігали підвищення тонусу м'язів розгиначів кінцівок і спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз?

0

Спинний мозок0

Між спинним мозком і довгастим мозком.

0

Нижче вестибулярних ядер.0

Над червоними ядрами.

1

Нижче червоних ядер.@Коли стовбур головного мозку тварини перерізається нижче рівня середнього мозку де розташовані червоні ядра, при цьому міст і ретикулярні системи, а також вестибулярна система залишаються неушкодженими, розвивається стан, що називається децеребраційною ригідністю. Децеребраційна ригідність – це підвищення тонусу антигравітаційних м’язів (розгиначів) шиї і тулуба та ніг.

#

The section of a cat's brain lead to the decerebrate rigidity — the jump of tone of extensor muscles. What level of brain was the section made at?

0

Between medulla oblongata and spinal cord.0

Between diecephalon and mesen-cephalon.

1

Between mesencephalon and me tencephalon.0

Between diencephalon and telen-cephalon.

0

Between medulla oblongata and pons.@The red nucleus, located in the mesencephalon, functions in close association with the corticospinal tract. The Vestibular lateral nuclei, which are located in the lateral region of the hindbrain beneath the floor of the rhomboid fossa. So, section between mesencephalon and me tencephalon causes decerebrate rigidity.

#

Перерізка ділянки мозку у кішки призводить до децеребраційної ригідності - підвищення тонусу м'язів розгиначів. На якому рівні мозку було зроблено перерізку?

0

Між довгастим мозком і спинним мозком.0

Між проміжним і середнім мозком.

1

Між середнім мозком і заднім мозком.0

Між проміжним мозком і кінцевим мозком

0

Між довгастим мозком і мостом.@Червоне ядро, розташоване в середньому мозку, функціонує в тісному зв'язку з кортико-спінальним трактом. Вестибулярні латеральні ядра, розташовані в боковій частині заднього. Коли стовбур головного мозку тварини перерізається нижче рівня середнього мозку, при цьому міст і ретикулярні системи, а також вестибулярна система залишаються неушкодженими, розвивається стан, що називається децеребраційною ригідністю. Децеребраційна ригідність – це підвищення тонусу антигравітаційних м’язів (розгиначів) шиї і тулуба та ніг.

#

A woman of 25 felt nausea, vomiting, the increase of sweat secretion while being on a merry-go-round. The activation of what receptors stipulated reflex development of these symptoms?

0

Corti's organ.0

Proprioreceptors of skeletal muscles.

1

Vestibular receptors of semicircular ducts.0

Visual.


0

Otoconi vestibular.

@The nausea, blood pressure changes, sweating, pallor, and vomiting that are the well-known symptoms of motion sickness are produced by excessive vestibular stimulation and occurs when conflicting information is fed into the vestibular and other sensory systems. The symptoms are probably due to reflexes mediated via vestibular connections in the brainstem and the flocculonodular lobe of the cerebellum. Space motion sickness (ie, the nausea, vomiting, and vertigo experienced by astronauts) develops when they are first exposed to microgravity and often wears off after a few days of space flight. It can then recur with reentry, as the force of gravity increases again. It is believed to be due to mismatches in neural input created by changes in the input from some parts of the vestibular apparatus and other gravity sensors without corresponding changes in the other spatial orientation inputs.


#

Під час катання на каруселі жінка 25-ти років відчувала нудоту, блювоту, збільшення потовиділення. Активація яких рецепторів обумовлювала рефлекторний розвиток цих симптомів?

0

Кортієв орган0

Пропріорецептори скелетних м’язів

1

Вестибулярні рецептори півколових каналів0

Зорові


0

Вестибулярні рецептори присінку

@Нудота, зміна артеріального тиску, потовиділення, блідість та блювота, які є відомими симптомами хвороби руху, виникають внаслідок надмірної вестибулярної стимуляції і виникають, коли конфліктуюча інформація надходить у вестибулярну та інші сенсорні системи. Симптоми, ймовірно, пов'язані з рефлексами, опосередкованими через вестибулярні зв'язки в стовбурі головного мозку та флокулонодулярної частки мозочка та ядром блукаючого нерву.


#

Pushing a barbell a sportsman pulls the head back for the maximal increase of the tone of the upper extremities extensor muscles. Where are the local centres of the reflexes arising here situated?

0

In the spinal cord.0

In the motor cortex.

0

In basal nuclei.0

In red nuclei.

1

In Deiters' nuclei.@Origin Fibers of this tract take origin from the lateral vestibular nucleus in medulla. This nucleus is also called Deiter nucleus. All the vestibular nuclei, function in association with the pontine reticular nuclei to control the antigravity muscles. The vestibular nuclei transmit strong excitatory signals to the antigravity muscles by way of the lateral and medial vestibulospinal tracts in the anterior columns of the spinal cord, as shown in Figure 56-8. Without this support of the vestibular nuclei, the pontine reticular system would lose much of its excitation of the axial antigravity muscles.

#

Віджимаючи штангу, спортсмен витягує голову назад для максимального збільшення тонусу м'язів розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані локальні центри рефлексів, що тут виникають?

0

У спинному мозку0

У моторній корі.

0

У базальних ядрах.0

У червоному ядрі

1

У ядрі Дейтерса@Волокна цього тракту беруть початок від латерального вестибулярного ядра. Це ядро також називається ядром Дейтерса. Всі вестибулярні ядра, функціонують у поєднанні з ядрами ретикулярного мосту, щоб контролювати антигравітаційні м'язи (розгиначі). Вестибулярні ядра передають сильні збуджувальні сигнали до антигравітаційних м'язів шляхом бічних і медіальних вестибулоспінальних шляхів у передніх колонах спинного мозку. Без цієї підтримки вестибулярних ядер, ретикулярна система мосту втратить більшу частину свого збудження осьових антигравітаційних м'язів.

#

In an experiment on a cat one irritates a cerebrum motor structure, as a result there is an increase of the tone of extensor muscles on the side of stimulation. What structures of cerebrum are irritated?

0

Nucleus reticularis medialis.0

Nucleus caudatus.

0

Nucleus ruber.1

Nucleus vestibularis lateralis.

0

Nucleus intermedius lateralis.@Origin Fibers of this tract take origin from the lateral vestibular nucleus in medulla. This nucleus is also called Deiter nucleus. All the vestibular nuclei, function in association with the pontine reticular nuclei to control the antigravity muscles. The vestibular nuclei transmit strong excitatory signals to the antigravity muscles by way of the lateral and medial vestibulospinal tracts in the anterior columns of the spinal cord, as shown in Figure 56-8. Without this support of the vestibular nuclei, the pontine reticular system would lose much of its excitation of the axial antigravity muscles.

#

У експерименті на коті подразнюють структуру головного мозку, в результаті чого збільшується тонус м'язів розгиначів на стороні стимуляції. Які структури головного мозку подразнюють?

0

Медіальні ретикулярні ядра0

Хвостате ядро

0

Червоне ядро1

Латеральні вестибулярні ядра

0

Серединне (проміжне) латеральне ядро@Волокна цього тракту беруть початок від латерального вестибулярного ядра. Це ядро також називається ядром Дейтерса. Всі вестибулярні ядра, функціонують у поєднанні з ядрами ретикулярного мосту, щоб контролювати антигравітаційні м'язи (розгиначі). Вестибулярні ядра передають сильні збуджувальні сигнали до антигравітаційних м'язів шляхом бічних і медіальних вестибулоспінальних шляхів у передніх колонах спинного мозку. Без цієї підтримки вестибулярних ядер, ретикулярна система мосту втратить більшу частину свого збудження осьових антигравітаційних м'язів.

#

A person who was rolling on a merry-go-round got an increase of heart beats, perspiration, nausea. With the irritation of what receptors is it connected first of all?

0

Visual.


0

Proprioreceptors.

0

Tactile.


0

Auditory.

1

Vestibular.@The nausea, blood pressure changes, sweating, pallor, and vomiting that are the well-known symptoms of motion sickness are produced by excessive vestibular stimulation and occurs when conflicting information is fed into the vestibular

and other sensory systems. The symptoms are probably due to reflexes mediated via vestibular connections in the brainstem and the flocculonodular lobe of the cerebellum. Space motion sickness (ie, the nausea, vomiting, and vertigo experienced by astronauts) develops when they are first exposed to microgravity and often wears off after a few days of space flight. It can then recur with reentry, as the force of gravity increases again. It is believed to be due to mismatches in neural input created by changes in the input from some parts of the vestibular apparatus and other gravity sensors without corresponding changes in the other spatial orientation inputs.#

У людини, що каталася на каруселі, виникли підвищення серцебиття, потіння, нудота. З подразненням, яких рецепторів це пов'язано перш за все?

0

Зорових


0

Пропріорецепторів

0

Тактильних0

Слухових


1

Вестибулярних

@Нудота, зміна артеріального тиску, потовиділення, блідість та блювота, які є відомими симптомами хвороби руху, виникають внаслідок надмірної вестибулярної стимуляції і виникають, коли конфліктуюча інформація надходить у вестибулярну та інші сенсорні системи. Симптоми, ймовірно, пов'язані з рефлексами, опосередкованими через вестибулярні зв'язки в стовбурі головного мозку та флокулонодулярної частки мозочка та ядром блукаючого нерву.


#

As a result of the destruction of certain brainstem structures an animal lost orientative reflexes in response to strong photic stimuli. What structures were ruined?

0

Substantia nigra.0

Posterior tubercles of quadrigeminal plate.

0

Red nuclei.0

Vestibular nuclei.

1

Anterior tubercles of quadrigeminal plate.@ This phenomenon was first discussed by Russian physiologist Ivan Sechenov in 1863 in his book "Reflexes of the Brain". The term was coined by Ivan Pavlov who called it simply the "what is it?" reflex. An aspect of responding to environmental stimuli attending in which an organism's initial response to a change or novel stimulus (bright flash, loud sound) makes the organism more sensitive to the stimulation, as when the pupil of the eye dilates in response to dim light. Also called orienting response. If the stimulus is a bright flash, the nerve center is - the superior (anterior) colliculus of quadrigeminal plate.

#

Внаслідок руйнування деяких стовбурових структур тварина втратила орієнтовні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури були зруйновані?

0

Чорна субстанція0

Нижні (задні) горбки чотиригорбикового тіла

0

Червоне ядро0

Вестибулярне ядро

1

Верхні (передні) горбки чотиригорбикового тіла@Центри орієнтувальних рефлексів середнього мозку знаходяться у чотиригорбиковій пластинці – покрівлі середнього мозку – у відповідь на зорові й слухові подразнення. У верхніх (передніх) горбиках середнього мозку розташовані первинні зорові центри, активація яких впливає на зіничні рефлекси та рухи очних яблук.

#

As result of the destruction of certain brainstem structures an animal lost orientative reflexes in response to strong sound stimuli. What structures were ruined?

0

Red nuclei.0

Anterior tubercles of quadrigeminal plate.

1

Posterior tubercles of quadrigeminal plate.0

Vestibular nuclei.

0

Substantia nigra.@ This phenomenon was first discussed by Russian physiologist Ivan Sechenov in 1863 in his book "Reflexes of the Brain". The term was coined by Ivan Pavlov who called it simply the "what is it?" reflex. An aspect of responding to environmental stimuli attending in which an organism's initial response to a change or novel stimulus (bright flash, loud sound) makes the organism more sensitive to the stimulation, as when the pupil of the eye dilates in response to dim light. Also called orienting response. If the stimulus is a loud sound, the nerve center is - the inferior colliculus of quadrigeminal plate.

#

В результаті руйнування деяких стовбурових структур тварина втратила орієнтовні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури були зруйновані?

0

Червоне ядро0

Верхні (передні) горбки чотиригорбикового тіла

1

Нижні (задні) горбки чотиригорбикового тіла0

Вестибулярні ядра

0

Чорна субстанція@Орієнтовні рефлекси середнього мозку будуються у чотиригорбиковій пластинці – покрівлі середнього мозку – у відповідь на зорові й слухові подразнення.

#

After destruction of CNS structures an animal lost orientative reflexes. What structure was destroyed?

1

Quadrigeminal plate0

Red nucleus

0

Lateral vestibular nuclei0

Black substance

0

Medial reticular nuclei@ This phenomenon was first discussed by Russian physiologist Ivan Sechenov in 1863 in his book "Reflexes of the Brain". The term was coined by Ivan Pavlov who called it simply the "what is it?" reflex. An aspect of responding to environmental stimuli attending in which an organism's initial response to a change or novel stimulus (bright flash, loud sound) makes the organism more sensitive to the stimulation, as when the pupil of the eye dilates in response to dim light. Also called orienting response. If the stimulus is a bright flash, loud sound, the nerve center is - the quadrigeminal plate.

#

Після знищення певних структур ЦНС тварина втратила орієнтовні рефлекси. Які структури були зруйновані?

1

Чотиригорбикове тіло0

Червоне ядро

0

Латеральне вестибулярне ядро0

Чорна субстанція

0

Медіальне ретикулярне ядро@Орієнтовні рефлекси середнього мозку будуються у чотиригорбиковій пластинці – покрівлі середнього мозку – у відповідь на зорові й слухові подразнення.

#

As a result of damage to certain structures of brainstem an animal lost orientation reflexes. What structures were damaged?

1

Quadritubercular bodies0

Medial nuclei of reticular formation

0

Red nuclei0

Vestibular nuclei

0

Black substance@ This phenomenon was first discussed by Russian physiologist Ivan Sechenov in 1863 in his book "Reflexes of the Brain". The term was coined by Ivan Pavlov who called it simply the "what is it?" reflex. An aspect of responding to environmental stimuli attending in which an organism's initial response to a change or novel stimulus (bright flash, loud sound) makes the organism more sensitive to the stimulation, as when the pupil of the eye dilates in response to dim light. Also called orienting response. If the stimulus is a bright flash, loud sound, the nerve center is - the quadrigeminal plate.

#

У результаті пошкодження певних структур головного мозку тварина втратила орієнтовні рефлекси. Які структури були пошкоджені?

1

Чотиригорбикове тіло0

Медіальні ядра ретикулярної формації

0

Червоне ядро0

Вестибулярні ядра

0

Чорна субстанція@Орієнтовні рефлекси середнього мозку будуються у чотиригорбиковій пластинці – покрівлі середнього мозку – у відповідь на зорові й слухові подразнення.


#

After a domestic trauma a patient of 18 began to complain of permanent giddiness, nystagmus of eyes, scanning speech, uncertain gait. Dysfunction of what structures of cerebrum does it testify to?

0

Vestibular nuclei.0

Motor cortex.

0

Basal nuclei.0

Substantia nigra.

1

Cerebellum.@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

Після внутрішньої травми пацієнт 18 років почав скаржитися на постійні запаморочення, ністагм очей, скандовану мову, невизначену ходу. Про дисфункцію яких структур головного мозку це свідчить?

0

Вестибулярні ядра0

Моторна кора

0

Базальні ядра0

Чорна субстанція

1

Мозочок


@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.

#

A man with one CNS part affected has asthenia, muscular dystonia, imbalance. What CNS part is affected?

0

Red nuclei.0

Substantia nigra.

0

Reticular formation.1

Cerebellum.

0

Vestibular nuclei.@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

Людина з ураженням певної ділянки ЦНС має астенію, м'язову дистонію, дисбаланс. Яка частина ЦНС уражена?

0

Червоне ядро0

Чорна субстанція

0

Ретикулярна формація1

Мозочок


0

Вестибулярні ядра

@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.


#

In vertical position a patient loses balance when closing eyes. What structures of brain are probably damaged?

0

Basal ganglia.1

Cerebellum.

0

Limbic system.0

Thalamus.

0

Precenteral gyrus of the cortex of cerebral hemispheres.@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

У вертикальному положенні пацієнт втрачає рівновагу при закриванні очей. Які структури мозку, ймовірно, пошкоджені?

0

Базальні ганглії1

Мозочок


0

Лімбічна система

0

Таламус


0

Прецентральна звивина кори півкуль головного мозку.

@Клінічні аномалії мозочка: порушення рівноваги, дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.


#

A patient underwent an extraction of a part of a CNS structures by medical indications. As a result of the extraction the patient developed atony, astasia, intention tremor, ataxy and adiadochokinesis. Which part of CNS structure had been extracted?

1

Cerebellum0

Amygdaloid corpus

0

Hippocamp0

Basal ganglions

0

Limbic system@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

У пацієнта за медичними показаннями вилучили певні частини структури ЦНС. У результаті вилучення у пацієнта розвинулись атонія, астазія, тремор, атаксія та адіадохокінезія. Яка частина структури ЦНС була вилучена?

1

Мозочок


0

Мигдалеподібне тіло

0

Гіпокамп


0

Базальні ганглії

0

Лімбічна система@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.

#

A patient presents with the following motor activity disturbances: tremor, ataxia and asynergia movements, dysarthria. The disturbances are most likely to be localized in:

1

Cerebellum0

Basal ganglions

0

Limbic system0

Brainstem

0

Medulla oblongata@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

Пацієнт вказує на такі порушення рухової активності: тремор, атаксія та асинергія, дизартрія. Найчастіше локалізація цих порушень локалізується в:

1

Мозочку


0

Базальні ганглії

0

Лімбічна система0

Стовбур мозку

0

Довгастому мозку@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.

#

A patient with injury sustained to a part of the central nervous system demonstrates disrupted coordination and movement amplitude, muscle tremor during volitional movements, poor muscle tone. What part of the central nervous system was injured?

1

Cerebellum0

Medulla oblongata

0

Oliencephalon0

Mesencephalon

0

Prosencephalon@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

У пацієнта після травми постраждала частина центральної нервової системи, проявляється зрив амплітуди координації та рухів, тремтіння м'язів під час довільних рухів, поганий м'язовий тонус. Яка частина центральної нервової системи була пошкоджена?

1

Мозочок


0

Довгастий мозок

0

Проміжний мозок0

Середній мозок

0

Передній мозок@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.

#

A patient staggers and walks astraddle. He has hypomyotonia of arm and leg muscles, staccato speech. In what brain section is this affection localized?

1

Cerebellum0

Putamen

0

Caudate nucleus0

Motor cortex

0

Red nucleus@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

Пацієнт хитається при ходьбі. Він має гіпоміотонію м'язів рук і ніг, скандовану мову. У якому відділі мозку локалізовано ураження?

1

Мозочок


0

Шкаралупа

0

Хвостате ядро0

Моторна кора

0

Червоне ядро@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.

#

As a result of craniocerebral trauma a patient reveals the following symptoms: intention tremor, dysmetry, adiadochokinesis, dysarthria. What structure of the brain is injured?

1

Cerebellum0

Striatum


0

Motor cortex

0

Pale sphere0

Black substance

@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.


#

У результаті черепно-мозкової травми у хворого виявляються такі симптоми: тремор, дисметрія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура мозку пошкоджена?

1

Мозочок


0

Стріатум


0

Моторна кора

0

Бліда куля0

Чорна субстанція

@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.


#

A patient gets tired quickly. While standing with closed eyes he is reeling, losing balance. Skeletal muscle tone is reduced. Which of the following structures of the person's brain is probably affected?

0

Hypothalamus.0

Thalamus.

1

Cerebellum.0

Precentral gyrus of cerebral hemispheres cortex.

0

Basal ganglia.@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

Пацієнт швидко втомлюється. Коли стоїть з закритими очима, він хитається, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м'язів знижений. Яка з наступних структур мозку людини, ймовірно, постраждала?

0

Гіпоталамус0

Таламус


1

Мозочок


0

Прецентральна звивина кори півкуль головного мозку.

0

Базальні ганглії@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.

#

A 50-year-old patient was injured on the occipital region of the head. The closed skull trauma was diagnosed. She was taken to the hospital. The medical examination: deregulation of walking and balance, trembling of arms. What part of brain was injured?

1

The cerebellum0

The medulla oblongata

0

The mind-brain0

The inter-brain

0

The spinal cord@ Clinical Abnormalities of the Cerebellum: dysmetria and ataxia, past pointing, dysdiadochokinesia, dysarthria, intention tremor, cerebellar nystagmus, hypotonia.

#

50-річний пацієнт отримав травму потиличної області голови. Була діагностована закрита травма черепа. Його доставили до лікарні. Медичний огляд: порушення ходьби та рівноваги, тремтіння рук. Яка частина мозку травмована?

1

Мозочок


0

Довгастий мозок

0

Середній мозок0

Проміжний мозок

0

Спинний мозок@Клінічні аномалії мозочка: дисметрія та атаксія, промахування, дисдіадохокінезія, дизартрія, тремор, ністагм, гіпотонія.

#

A woman of 64 has disorders of fine movements of fingers, evident muscular rigidity, tremor. A neurologist diagnosed Parkinson's disease. The defect of what structure of cerebrum resulted in this disease?

0

Reticular formation.0

Thalamus.

0

Red nuclei.0

Cerebellum.

1

Substantia nigra.@Parkinson’s disease, which is also known as paralysis agitans, results from widespread destruction of the portion of the substantia nigra (the pars compacta) that sends dopamine­secreting nerve fibers to the caudate nucleus and putamen. The disease is characterized by (1) rigidity of much of the musculature of the body; (2) involuntary tremor of the involved areas even when the person is resting at a fixed rate of three to six cycles per second; (3) serious difficulty in initiating movement, called akinesia; (4) postural instability caused by impaired postural reflexes, leading to poor balance and falls; and (5) other motor symptoms, including dysphagia (impaired ability to swallow), speech disorders, gait disturbances, and fatigue.

#

Жінка 64 років має розлади тонких рухів пальців, очевидну м'язову ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Дефект якої структури головного мозку призвів до цього захворювання?

0

Ретикулярна формація0

Таламус


0

Червоне ядро

0

Мозочок


1

Чорна субстанція

@Поширеною патологічною моделлю порушень базальних ядер є синдром Паркінсона (тремтливий параліч), при якому пошкоджується щільна частина чорної речовини.


#

A patient was diagnosed with Parkinson's syndrome. It is connected with the disorder of some transmitter systems of cerebrum. What transmitter systems are these?

0

Histaminergic.1

Dopaminergic.

0

Serotonergic.0

Cholinergic.

0

Opioid.


@Parkinson’s disease, which is also known as paralysis agitans, results from widespread destruction of the portion of the substantia nigra (the pars compacta) that sends dopamine­secreting nerve fibers to the caudate nucleus and putamen. The disease is characterized by (1) rigidity of much of the musculature of the body; (2) involuntary tremor of the involved areas even when the person is resting at a fixed rate of three to six cycles per second; (3) serious difficulty in initiating movement, called akinesia; (4) postural instability caused by impaired postural reflexes, leading to poor balance and falls; and (5) other motor symptoms, including dysphagia (impaired ability to swallow), speech disorders, gait disturbances, and fatigue.

#

У пацієнта було діагностовано синдром Паркінсона. Це пов'язано з розладом деяких нейротрансміттерних систем головного мозку. Які це системи?

0

Гістамінергічні.1

Дофамінергічні

0

Серотонінергічні0

Холінергічні

0

Опіоїдні


@Синдром Паркінсона пов'язують головним чином з дефіцитом у постачанні дофаміну компактною частиною чорної речовини й, отже, порушенням у зв'язку з цим нігростріатних зв'язків.

#

Parkinson’s disease is caused by disruption of dopamine synthesis. What brain structure synthesizes this neurotransmitter?

1

Substantia nigra0

Globus pallidus

0

Corpora quadrigemina0

Red nucleus

0

`Hypothalamus@Parkinson’s disease, which is also known as paralysis agitans, results from widespread destruction of the portion of the substantia nigra (the pars compacta) that sends dopamine­secreting nerve fibers to the caudate nucleus and putamen. The disease is characterized by (1) rigidity of much of the musculature of the body; (2) involuntary tremor of the involved areas even when the person is resting at a fixed rate of three to six cycles per second; (3) serious difficulty in initiating movement, called akinesia; (4) postural instability caused by impaired postural reflexes, leading to poor balance and falls; and (5) other motor symptoms, including dysphagia (impaired ability to swallow), speech disorders, gait disturbances, and fatigue.

#

Хвороба Паркінсона викликана порушенням синтезу дофаміну. Яка структура мозку синтезує цей нейромедіатор?

1

Чорна субстанція0

Бліда куля

0

Чотиригорбикове тіло0

Червоне ядро

0

Гіпоталамус@Синдром Паркінсона пов'язують головним чином з дефіцитом у постачанні дофаміну компактною частиною чорної речовини й, отже, порушенням у зв'язку з цим нігростріатних зв'язків.

#

After a craniocerebral trauma a patient lost the ability to execute learned purposeful movements (apraxia). Theinjury is most likely localized in the following region of the cerebral cortex:

1

Gyrus supramarginalis0

Gyrus angularis

0

Gyrus paracentralis0

Gyrus lingualis

0

Gyrus parahippocampalis@ The supramarginal gyrus is part of the somatosensory association cortex, which interprets tactile sensory data and is involved in perception of space and limbs location. It is also involved in identifying postures and gestures of other people, and is thus a part of the mirror neuron system.

#

Після черепно-мозкової травми пацієнт втратив здатність виконувати цілеспрямовані рухи (апраксія). Швидше за все, локалізація цієї травми знаходиться в зоні кори головного мозку:

1

Супрамаргінальна звивина0

Кутова звивина

0

Парацентральна звивина0

Gyrus lingualis

0

Парагіпокампальна звивина@Супермаргінальна звивина є частиною соматосенсорної асоціативної кори, яка інтерпретує тактильні сенсорні дані і бере участь у сприйнятті місця положення у просторі та положення кінцівок. Вона також бере участь у визначенні положень та жестів інших людей, і, таким чином, є частиною системи дзеркальних нейронів.

#

A patient got a trauma that caused dysfunction of motor centres regulating activity of head muscles. In what parts of cerebral cortex is the respective centre normally localized?

1

Inferior part of precentral gyrus0

Superior part of precentral gyrus

0

Supramarginal gyrus0

Superior parietal lobule

0

Angular gyrus@ The primary motor cortex, shown in Figure 56-1, lies in the first convolution of the frontal lobes anterior to the central sulcus. It begins laterally in the sylvian fissure, spreads superiorly to the uppermost portion of the brain, and then dips deep into the longitudinal fissure. (This area is the same as area 4 in Brodmann’s classification of the brain cortical areas, the approximate topographical representations of the different muscle areas of the body in the primary motor cortex, beginning with the face and mouth region near the sylvian fissure; the arm and hand area, in the midportion of the primary motor cortex; the trunk, near the apex of the brain; and the leg and foot areas, in the part of the primary motor cortex that dips into the longitudinal fissure.

#

Пацієнт отримав травму, яка спричинила дисфункцію моторних центрів, що регулюють діяльність м'язів голови. У яких частинах кори головного мозку локалізований відповідний центр?

1

Нижня частина прецентральної звивини0

Верхня частина прецентральної звивини

0

Супрамаргінальна звивина0

Верхня тім'яна частка0

Кутова звивина@Первинна моторна кора лежить у першій звивині фронтальних часток перед центральною борозною. Вона починається з боків у сильвієвій борозні, поширюється над верхньою частиною мозку, а потім заглиблюється глибоко в поздовжню борозну. Ця область та ж сама, що і область 4 в класифікації ділянках кори головного мозку за Бродманом, приблизній топографічній репрезентації різних областей м'язів тіла в первинній моторної корі, починаючи з області обличчя та рота поблизу сильвієвої борозни; кисті та руки, в середній частині первинної моторної кори; тулуба, біля верхівки мозку; і ділянки ноги та стопи, у ділянці первинної моторної кори, яка заглиблюється в поздовжню борозну.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка